Personvernombud

Personvernombudet veileder kommunene slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket. Personvernombudet er ikke underlagt ledelsens instruksjonsmyndighet.

Personvernombudet skal også bistå deg med å ivareta dine rettigheter, samt påpeke brudd på regelverket overfor den som er ansvarlig.

Kontaktinformasjon til personvernombudene i kommunen:

  • Margrete Mork Müller 
  • E-post: margrete.muller@ikamr.no 
  • Telefon: 412 65 037

Nettside: www.ikamr.no/personvernombod