Personvernombud

Personvernombudet veileder kommunene slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket. Personvernombudet er ikke underlagt ledelsens instruksjonsmyndighet.

Personvernombudet skal også bistå deg med å ivareta dine rettigheter, samt påpeke brudd på regelverket overfor den som er ansvarlig.

Kontaktinformasjon til personvernombudet i kommunen: