Årsmelding - 2018

8 Prosjekter

Viktige prosjekter i 2018 har vært:

 • Videreutvikle felles Gerica (pleie og omsorgs løsning) - velferdsteknologi løsninger
 • Elektronisk arkiv og digital forsendelse til fagsystemer
 • Sky & Office 365
 • Planlegging av ny arbeidsflate og klienthåndtering
 • Min side  
 • Anskaffe nytt sak & arkiv
 • Anskaffe eByggesak
 • Anskaffe og idriftsette ny fagsystem for PP tjenesten
 • Meldingsutveklsing "KOMUT"
 • Følge opp Helseplattformen
 • GDPR

Sentralt i planlegging og gjennomføring av våre prosjekter, er våre strategiske mål. Våre prosjekter skal understøtte de strategiske mål.

Videreutvikle felles Gerica (pleie og omsorgs løsning) - velferdsteknologi

Syv av våre medlemskommuner (Aure, Averøy, Halsa, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll) har etablerte en felles Gerica løsning.  De tar nå i bruk velferdsteknologiske løsninger for:

 • Elås
 • Multidose
 • eRom – mobil løsning for institusjon

Elektronisk arkiv og digital forsendelse til fagsystemer

Våre fagsystemer kobles nå mot løsninger for elektronisk arkiv og digital forsendelse. Statistikken viser at våre medlemskommuner er blant de fremste i landet når det gjelder digital forsendelse. Vi har fått på plass dette for:

 • Helsestasjonen (HsPro)
 • Barnevern (Familia)
 • Pleie og omsorg (Profil)
 • NAV (Velferd)
 • PPT

Dette gir både bedre tjenester for våre brukere, samt økonomiske besparelser.

Sky & Office 365

Vi har stort fokus på sky. Flytte løsninger fra eget datarom til sky. Vi stiller krav om skyløsninger for alle nye løsninger. Vi kartlegger sky-muligheter for alle løsningene vi har fra før. Det utarbeides design og struktur.

Alle våre brukere har tatt i bruk Office 365. Nye skybaserte løsninger gir større fleksibilitet, bedre samhandling og mobilitet.

Planlegging av ny arbeidsflate og klienthåndtering

IKT Orkide har benyttet citrix som arbeidsflate for fagsystem innenfor sikker sone. Dette for å gi nødvendig sikkerhet og skjerming.

Dette vil nå utvides slik at alle våre løsninger kan benyttes på en slik plattform. Inngangsporten er ID porten. Dette gir oss stor fleksibilitet og mobilitet i hvordan man benytter våre systemer.

Planleggingsarbeidet er godt i gang. Tas i bruk i 2019

Min side

I tett samarbeid med våre leverandører har vi utviklet Min side. En rollestyr portal hvor alle skal finne sine egne sider. Ved hjelp av pålogging med ID porten identifiserer vi hvem som besøker siden (innbygger, ansatt eller politiker).

For publikum har vi fått på plass en løsning hvor man kan se sine faktura, samt be om betalingsutsettelse. Her har vi en regelbasert, automatisert behandling av betalingsutsettelse.

Anskaffe nytt sak & arkiv

Styret vedtok å framskynde prosessen med å få på plass nytt sak & arkivsystem. Det er derfor gjennomført en anbudsprosess knyttet til anskaffelsen. Det var krav om en fullverdig skyløsning (SaaS). To leverandører kom med tilbud, og Tieto sin løsning Public 360 ble valgt. Innføringsløpet er startet, med produksjonsstart juni 2019.

Anskaffe eByggesak

Byggesak har tidligere vært en del av sak & arkiv. KS har nå utarbeidet en kravspesifikasjon på et eget saksbehandlingsverktøy for byggesaksbehandling. To leverandører tilbyr dette som separate løsninger. IKT Orkide gjennomførte en egen anskaffelses prosess baser på KS sin standard. Her ble Tieto sin løsning eByggesak 360 valgt. Innføringsløpet er startet, med produksjonsstart juni 2019

Anskaffe og idriftsette ny fagsystem for PP tjenesten

Våre PP-tjenester har hatt et svært gammelt fagsystem (Visma PPI). Det ble derfor gjennomført en innkjøpskonkurranse hvor Visma Flyt PPT ble valgt. Ekte skyløsning (Saas) som ble tatt i bruk rett før årsskiftet. Løsningen har blitt godt mottatt, selv om det alltid er litt innkjøringsutfordringer. Ny løsning ivaretar også full elektronisk arkiv og digital forsendelse.

Meldingsutveksling/KOMUT. Koordinator for Møre og Romsdal

IKT Orkidé har en koordinator rolle for innføring av elektroniske meldinger mellom kommuner, fastleger og helseforetak i Møre og Romsdal.

Atle Betten er ansatt som eHelse Rådgiver i IKT Orkidé og leder dette arbeidet.

IKT Orkidé har hatt denne rollen siden 2012. IKT Orkide tilføres et betydelig tilskudd for å utføre dette arbeide. Arbeidet utføres for våre medlemskommuner, samt andre kommuner i Møre og Romsdal.

Følge opp Helseplattformen

Helseplattformen er midt Norges sitt svar på «en innbygger – en journal». Et felles journalsystem for helseforetak, kommuner og leger er under anskaffelse. Kommunene må ta stilling til om man ønsker å anskaffe løsningen (kommunene i midt Norge har opsjon).

Alle kommunene er invitert til å delta i utvikling/anskaffelsen av ny løsning. Arbeidet er støttet økonomisk av Fylkesmennene. For Orkide kommunene har IKT Orkide ved Atle Betten tatt rollen som koordinator/prosjektleder.

GDPR

GDPR er den nye personvern forordningen som kommunene må forholde seg til fra 2018. Et EU-direktiv som gir regler og forordninger på hvordan personopplysninger skal forvaltes.

Annett Ranes som er systemforvalter av kvalitetssystemet (Compilo) har ledet et fellesprosjekt for våre medlemskommuner. Prosjektet har gitt råd og veiledning til kommunene, samt fått på plass avtaler knyttet til felles systemer. Blant annet oppdaterte Databehandleravtaler med leverandører av felles systemer.