Årsmelding - 2018

6 Regnskap og driftsresultat

Regnskapet for IKT Orkidé er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Regnskapet ligger som en del av Sunndal kommunes regnskap.

  Saldo 31.12.17 2018 Saldo 31.12.18
    Bruk/avsetning  
Drift 4 264 520 -422 922 3 841 606
Prosjekt/investering 3 960 832 1 168 433 5 129 265

 

I forbindelse med det økonomiske oppgjøret med de tre kommunene som går ut av samarbeidet (Eide, Fræna og Nesset) så vil de få utbetalt sin andel. Dette oppgjøret vil bli gjort i løpet våren 2019,

En del av overskuddet på driftsmidler er avsatt til tiltak (både kompetanse og utvidelse) innenfor de ulike områdene, slik som kvalitetssystem, LØP og oppvekst og individuell.

Overskuddet på prosjekter er prosjekter som ikke er ferdigstilt, slik som SKANSEN, IDM løsning.

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen en fyllestgjørende informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet. Det har heller ikke inntrådt forhold etter årsskiftet som har betydning for bedømmelsen av årsregnskapet for 2018.

Den økonomiske driftsituasjonen for IKT Orkidé er sunn.

I regnskapsoversikten for driftsregnskapet for 2018, kommer det fram noen avvik mellom regnskap og budsjett. Hovedårsaken til dette skyldes at ikke alle elementer i regnskapet er med i budsjettet, og at det skjer endringer i løpet av året, som det ikke blir foretatt budsjettjusteringer mot.