Årsmelding - 2018

4 Styreleders kommentar

Gjennom 2018 har IKT Orkidé hatt høy aktivitet knyttet til nye løsninger og fokus på digital transformasjon. Samtidig har våre rammevilkår endret seg med uttreden av tre kommuner fra samarbeidet.

For å kunne imøtekomme vår strategiske plan under nye rammebetingelser er våre faggrupper omorganisert. Medlemskommunene har tidligere vært representert på mange nivåer, fra kommunalsjefer til fagarbeidere. Vi deler nå dette arbeidet, slik at de som skal jobbe strategisk sitter i faggruppene, mens de med operativ kompetanse vil sitte i fagnettverk. Antallet faggrupper er redusert til fire for å speile den kommunale linjestrukturen. Med en slik organisering håper vi at vår strategi om tjenesteutvikling og gevinstrealisering i kombinasjon vil bli bedre ivaretatt.

Et av satsingsområdene våre er å «sette brukeren i sentrum». Gjennom digital forsendelse, Min Side, og ny sak & arkivløsning vil vi kunne gi innbyggerne i våre medlemskommuner en bedre opplevelse og ikke minst et digitalt førstevalg. Disse prosjektene representerer en viktig utvikling av vår digitale infrastruktur slik at kommunenes tjenester skal bli mer digitalt tilgjengelige både i tid og omfang.

For oss i IKT Orkidé er «brukeren» også de kommunalt ansatte. Vi har bidratt til effektivisering av deres hverdag, innovasjon og digitalisering, samt gjenbruk og deling av data gjennom flere prosjekter. Blant annet felles brukerhåndtering på tvers av alle systemer (IDM), automatisk remittering og digitale betalingsløsninger, digitale forsendelser til og fra NAV og et felles personvernprosjekt (GDPR) er eksempler på prosjekter som forenkler hverdagen til mange ansatte på tvers av medlemskommunene og deres sektorer.

For fagområdene har vi kommet lengre i standardiseringsarbeidet gjennom felles helsestasjonsløsning, nytt fagsystem for PPT, ny barnehageløsning og en felles anskaffelse og innføring av velferdsteknologiprodukter som eLås og Multidose (medisindispenser).

Agendaen på vår meget vellykkede innovasjonsdag i September speilet disse temaene godt.

I året som kommer er det viktig for oss å jobbe godt med organiseringen av faggruppene og fagnettverkene samtidig som vi får til en god implementering av kommunenes nye eByggesak og sak & arkivløsning. Alle disse områdene er viktige fundament for en videre utvikling av IKT Orkidé.

I året som kommer vil vi også dreie noe av fokuset over på et annet punkt i vår strategiske plan, å «sanere gamle løsninger». Det har i lengre tid vært jobbet med moderne arbeidsflater som frigjør våre ansatte fra «gammel infrastruktur». Denne nye og spennende mobile arbeidsflaten vil være operativ i løpet av første halvår 2019 og vi forventer da at en stadig større del av tjenestene flyttes til skyen og at gamle løsninger avvikles. Dette vi gi oss en topp moderne infrastruktur å bygge fremtidens IKT tjenester på for våre medlemskommuner.

Veien fra idé til virkelighet blir med det kortere for en Orkidé kommune i 2019.

Arne Ingebrigtsen, SL