Årsmelding - 2018

3 Styrets beretning

Hva er IKT- Orkide

IKT Orkide er et IKT-samarbeid som har eksistert siden 1997, og består av samtlige kommuner på Nordmøre, samt romsdalskommunene Nesset og Fræna. IKT Orkidé er et formalisert interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27. Kommunene Eide, Fræna og Nesset har meldt seg ut av samarbeidet med virkning fra 2019

Selskapets formål

Formålet med IKT ORKidé er å møte felles IKT-utfordringer for deltakerne gjennom innkjøp, implementering og drift av felles løsninger som ivaretar kommunenes IKT-behov, imøtekommer myndighetskrav og gir innbyggerne tilgang til døgnåpne kommunale tjenester.

Fokusområder 2018

Fokus på «Digital transformasjon» har stått sentralt i 2018. Det er gjennomført et betydelig strategi arbeid for å innarbeide dette i organisasjonen. Både i internt i samarbeidets organer, og sammen med våre medlemskommuner. Vi har valg oss fokusområder som er særlig viktig i dette arbeidet.

Digital transformasjon har påvirket satsingsområdene og prosjektene i 2018. «Skyløftet» er godt i gang.har startet, hvor overgang til Office 365 er fullført i løpet av året. Digital forsendelse (svarut/svarinn) og digital dialog (f.eks. kommune TV, nye nettsider) er videre utbygd og er nå godt etablert.

Ny strategisk plan og endringer av medlemskommunene har medført at det ble startet opp et arbeid for å se på framtidig organisering av IKT Orkidé. Dette arbeidet blir videreført i 2019. Faggruppene er endret fra 1.1.2019. Fra 8 faggrupper til 4 faggrupper, med deltagelse fra kommunalsjef.

Fra 1.1.2019 endres antall i Styret fra 14 til 11 og Arbeidsutvalget endres fra 6 til 5. Dette grunnet utmeldinger av tre kommuner.

Samarbeidet har en egenkapital pr 31.12.18 på kr. 8.970.871 knyttet til bundne fond.

Lønnsføring, utbetalinger og regnskapsføring er utført av Sunndal kommune.

Daglig leder er Steinar Holm. Økonomien i samarbeidet blir vurdert som god og det er godt grunnlag for videre drift.

Styret i IKT- Orkide er sammensatt av 14 medlemmer (13 fra medlemskommunen samt tillitsvalgt), 8 kvinner og 6 menn. Av varamedlemmene er 7 kvinner og 7 menn. Av de 9 fast tilsatte er det ved slutten av 20018 er det 1 kvinne og 8 menn. Samarbeidet har en lønns- og tilsettingspolitikk som ikke er diskriminerende.

Sykefraværet var på 2,21 % i 2018. 1,21 % av sykefraværet er sykemeldinger og 1,0 % er egenmeldt.

Arbeidsmiljø - ansatte

Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Selskapets ansatte/engasjerte har relevant erfaring og utdannelse for det arbeid de er satt til å utføre. Flere ansatte har deltatt på diverse kurs og seminarer for å øke kompetansen og for å kunne gi en bedre service for våre kunder. Det er etablerte rutiner for varsling og melding av avvik. Ingen saker er meldt.

Miljø

Selskapets virksomhet medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Tvert i mot er det lagt vekt på ”grønne løsninger” som gir minst mulig bruk av papir og strømforbruk.

 

Kristiansund 01.03.2019

 

Arne Ingebrigtsen                                                                              Steinar Holm

Styrets leder                                                                                      Daglig Leder