Årsmelding - 2019

8 Prosjekter

Viktige prosjekter i 2019 har vært:

 • Videreutvikle felles Gerica (pleie og omsorgs løsning) - velferdsteknologi løsninger
 • Elektronisk arkiv og digital forsendelse til fagsystemer
 • Elektronisk søknad om sosialhjelp (Digisos)
 • Sky & Office 365
 • Implementering av ny arbeidsflate og klienthåndtering
 • Min side
 • Idriftsette nytt sak & arkiv
 • Idriftsette eByggesak
 • Idriftsette nytt fagsystem for PP tjenesten
 • Meldingsutveklsing KS Komp
 • Følge opp Helseplattformen
 • Markedsundersøkelse og oppgradering av kvalitetssystem

Sentralt i planlegging og gjennomføring av våre prosjekter, er våre strategiske mål. Våre prosjekter skal understøtte de strategiske mål.

Videreutvikle felles Gerica (pleie og omsorgs løsning) - velferdsteknologi

Syv av våre medlemskommuner (Aure, Averøy, Halsa, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll) har etablert en felles Gerica løsning.  De tar nå i bruk velferdsteknologiske løsninger for:

 • Elås
 • Multidose
 • eRom – mobil løsning for institusjon

Løsningene utvides med stadig flere enheter.

Elektronisk arkiv og digital forsendelse til fagsystemer

Våre fagsystemer kobles nå mot løsninger for elektronisk arkiv og digital forsendelse. Statistikken viser at våre medlemskommuner er blant de fremste i landet når det gjelder digital forsendelse. Vi har fått på plass dette for:

 • Helsestasjonen (HsPro)
 • Barnevern (Familia)
 • Pleie og omsorg (Profil), digitial forsendelse for Gerica
 • NAV (Velferd og Socio)
 • PPT

Dette gir både bedre tjenester for våre brukere, samt store økonomiske besparelser.

Elektronisk søknad om sosialhjelp (Digisos)

De tre medlems kommunene (Averøy, Gjemnes og Kristiansund) tok i bruk nasjonal felleskomponent for elektronisk søknad om sosialhjelp. Det er kommunene som har Visma Velferd som NAV system. Fra NAV.no kan man sende inn sin søknad elektronisk, med vedlegg og attester, rett inn i fagsystemet. Stor forbedring for både søker og saksbehandler.

Kommunene som benyttet Tieto Socio som NAV system (Aure, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll) er på lufta med elektronisk søknad tidlig i 2020.

Sky & Office 365

Vi har stort fokus på sky. Flytte løsninger fra eget datarom til sky. Vi stiller krav om skyløsninger for alle nye løsninger. Vi kartlegger sky-muligheter for alle løsningene vi har fra før. Det utarbeides design og struktur.

Alle våre brukere har tatt i bruk Office 365. Nye skybaserte løsninger gir større fleksibilitet, bedre samhandling og mobilitet.

Implementering av ny arbeidsflate og klienthåndtering

IKT Orkidé har benyttet citrix som arbeidsflate for fagsystem innenfor sikker sone. Dette for å gi nødvendig sikkerhet og skjerming.

Dette utvides slik at alle våre løsninger kan benyttes på en slik plattform. Inngangsporten er ID porten. Dette gir oss stor fleksibilitet og mobilitet i hvordan man benytter våre systemer.

Planleggingsarbeidet er godt i gang.

Min side

I tett samarbeid med våre leverandører har vi utviklet Min side. En rollestyrt portal hvor alle skal finne sine egne sider. Ved hjelp av pålogging med ID-porten identifiserer vi hvem som besøker siden (innbygger, ansatt eller politiker).

For publikum har vi fått på plass en løsning hvor man kan se sine faktura, samt be om betalingsutsettelse. Her har vi en regelbasert, automatisert behandling av betalingsutsettelse.

Tilgang til egen lønnslipp har også vært populært. Særlig for vikarer og politikere som ikke har egen brukerkonto (eller ikke husker kontonavn/passord). De kan hente fram dette via pålogging til ID-Porten.

Idriftsette nytt sak & arkiv

IKT Orkidé anskaffet en skyløsning (SaaS) fra Tieto A.S. Public 360 ble valgt. Løsningen ble produksjonssatt juni 2019. Etter planen skulle løsningen vært godkjent iløpet av høsten. Grunnet restanser er ikke løsningen godkjent ved årsskiftet.

Idriftsetting av eByggesak

IKT Orkidé anskaffet Tieto A.S sin løsning eByggesak 360. Løsningen ble produksjonsatt juni 2019. Etter til dels store igangkjørings utfordringer har løsningen gått seg til. Etter planen skulle løsningen vært godkjent iløpet av høsten. Grunnet restanser er ikke løsningen godkjent ved årsskiftet.

Idriftsette nytt fagsystem for PP tjenesten

Våre PP-tjenester har hatt et svært gammelt fagsystem (Visma PPI). Det ble derfor gjennomført en innkjøpskonkurranse hvor Visma Flyt PPT ble valgt. Dette er en skyløsning (Saas). Ble tatt i bruk rett før årsskiftet. Ny løsning ivaretar også full elektronisk arkiv og digital forsendelse. Det har vært noen utfordringer knyttet til manglende overføring fra gammel løsning.

Meldingsutveksling KS Kompetanse nettverk. Koordinator for Møre og Romsdal

IKT Orkidé har en koordinator rolle for innføring av elektroniske meldinger mellom kommuner, fastleger og helseforetak i Møre og Romsdal.

Atle Betten er ansatt som eHelse Rådgiver i IKT Orkidé og leder dette arbeidet.

IKT Orkidé har hatt denne rollen siden 2012. IKT Orkidé tilføres et betydelig tilskudd for å utføre dette arbeidet. Arbeidet utføres for våre medlemskommuner, samt andre kommuner i Møre og Romsdal.

Følge opp Helseplattformen

Helseplattformen er Midt-Norges sitt svar på «en innbygger – en journal». Et felles journalsystem for helseforetak, kommuner og leger er under anskaffelse. Kommunene må ta stilling til om man ønsker å anskaffe løsningen (kommunene i midt Norge har opsjon).

Alle kommunene er invitert til å delta i utvikling/anskaffelsen av ny løsning. Arbeidet er støttet økonomisk av Fylkesmennene. For Orkide kommunene har IKT Orkidé ved Atle Betten tatt rollen som koordinator/prosjektleder.

Markedsundersøkelse og oppgradering av kvalitetssystem

Styret ønsket en vurdering av løsninger i markedet opp i mot vår løsning. Markedsundersøkelsen tilsier at det ikke er påkrevd at vi går ut i markedet nå.

Vår Compilo løsning ble i løpet av 2019 oppgradert. Relativt store endringer knyttet til brukergrensesnittet.