Årsmelding - 2019

6 Regnskap og driftsresultat

Regnskapet for IKT Orkidé er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Regnskapet ligger som en del av Sunndal kommunes regnskap.

 

 

Saldo 31.12.18

        2019

Saldo 31.12.19         

Drift

3.841.607

927.445

4.216.319

Prosjekt/investering

5.129.265

1.713,916

6.843.181

Pensjonsfond

 

 

552.733

 

8.970.871

 

11.612.233

 

I tallene for 2019 ligger også utbetaling til uttredende kommuner (Eide, Fræna og Nesset)

En del av overskuddet på driftsmidler er avsatt til tiltak (både kompetanse og utvidelse) innenfor de ulike områdene, slik som kvalitetssystem, LØP og oppvekst og individuell.

Overskuddet på prosjekter er prosjekter som ikke er ferdigstilt. Manglende godkjenning av sak & arkiv samt eByggesak gjør at det er holdt tilbake midler som skal betales leverandør ved godkjenning.

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen en fyllestgjørende informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet. Det har heller ikke inntrådt forhold etter årsskiftet som har betydning for bedømmelsen av årsregnskapet for 2019

Den økonomiske driftsituasjonen for IKT Orkidé er sunn.

I regnskapsoversikten for driftsregnskapet for 2019, kommer det fram noen avvik mellom regnskap og budsjett. Hovedårsaken til dette skyldes at ikke alle elementer i regnskapet er med i budsjettet, og at det skjer endringer i løpet av året, som det ikke blir foretatt budsjettjusteringer mot.