Årsmelding - 2019

4 Styreleders kommentar

Gjennom 2019 har IKT Orkidé på mange måter vært gjennom et brytningsår. Viktige systemer som saksbehandling og byggesak er blitt skybaserte. Vi går inn i en fremtid hvor vi ikke lenger kan «ta på» våre data. Dette setter nye krav til våre anskaffelser og vår drift. Samtidig ble helseplattformen, som er tilsvarende skybaserte løsning for pleie og omsorg mye mer konkret for oss i 2019. Vi var med på omfattende arbeid både i planlegging og innføring av systemet. I 2020 går de første kommunene i Midt-Norge i drift.

Året har også gått for å håndtere utfordringer med uttreden av kommunene som forlot samarbeidet på tampen av kommunereformen. Dette ble håndtert profesjonelt og godt.

Innføringen av ny sak & arkivløsning, samt eByggesak har vært krevende i 2019. Leverandøren viste store mangler ut over det som var forventet etter anbudsgrunnlaget. Det positive er derimot at vi har fått jobbet tett med leverandøren og presset dem ut over komfortsonen slik at vi har en løsning som kan strekke seg langt inn i fremtiden. For flere kommuner har dette vært en tålmodighetsprøve, men all honnør til administrasjonen som aldri har mistet trua på at vi har valgt rett spor og at vi skal komme i mål (om ikke for enhver pris).

Tilbakemeldingen fra kommunene er i hovedsak at de nye faggruppene fungerer veldig godt, fortsatt med variasjoner i kvalitet, men ikke så mye som tidligere, da vi hadde flere grupper. Ønsket var at med en slik organisering ville vår strategi om tjenesteutvikling og gevinstrealisering i kombinasjon vil bli bedre ivaretatt. Dette medførte at vi i 2019 lanserte porteføljeportalen, slik at alle prosjekter kunne følges opp der, og at knytningen mellom prosjektene og de strategiske satsingsområdene ble tydeligere.

Et av satsingsområdene våre er å «sette brukeren i sentrum».

Gjennom digital forsendelse, Min Side, og ny sak & arkivløsning vil vi kunne gi innbyggerne i våre medlemskommuner en bedre opplevelse og ikke minst et digitalt førstevalg. Disse prosjektene har vært levert godt, og plassert regionen i front sammen med en knippe andre norske kommuner. Ikke minst representerer de en plattform det er viktig å bygge videre på, både i forhold til innbyggerinvolvering, og etter hvert automatisering av en del kommunale oppgaver.

For oss i IKT Orkidé er «brukeren» også de kommunalt ansatte. Vi har bidratt til effektivisering av deres hverdag, innovasjon og digitalisering, samt gjenbruk og deling av data gjennom flere prosjekter.

2019 har også i stor grad dreid seg om kommunevis implementering av en del kritiske prosjekter som ble anskaffet tidligere, som felles helsestasjonsløsning, nytt fagsystem for PPT, ny barnehageløsning og en felles anskaffelse og innføring av velferdsteknologiprodukter som eLås og Multidose (medisindispenser). I kombinasjon med de nye faggruppene har dette blitt gjennomført over forventning.

Vår meget vellykkede innovasjonsdag i September har etablert seg som både en god faglig og sosial arena for våre ansatte og leverandører. Styret vedtok i 2019 at denne skulle videreføres over to dager for å fortsatt ivareta det sosial aspektet i en tid hvor man samhandler stadig mer digitalt.

I året som kommer er det viktig for oss å fortsatt jobbe godt med organiseringen av faggruppene og fagnettverkene samtidig som vi får til en god implementering av kommunenes nye skyløsninger, men nye vil komme til. Averøy er en av de første i landet til å teste Visma Enterprise i sky. Dette er en annen sentral komponent i kommunenes IT infrastruktur.  Alle disse områdene er viktige fundament for en videre utvikling av IKT Orkidé.

I året som kommer vil vi også dreie noe av fokus over på å få profesjonalisert våre nye arbeidsflater slik at våre ansatte i praksis blir mobile arbeidere uten en nødvendig knytning til verken kontor eller fastskrudd infrastruktur. Dette vil gi oss fleksibilitet til mer effektiv samhandling, både mellom kolleger og med kommunenes kunder; innbyggerne.

Arne Ingebrigtsen

Styreleder, IKT Orkidé