Årsmelding - 2020

10 Faggruppene

10.1 Stab støtte

Faggruppe Stab støtte består av stort sett kommunalsjefer og assisterende rådmenn med ansvar for forvaltningsområdet Stab/støtte i sin kommune. Fagruppen ledes av Pål Ranes fra Surnadal kommune og koordineres av Torgrim Sjåvik i IKT ORKide.  

2020 ble et innholdsrikt og annerledes år preget av korona og digital møtevirksomhet. Faggruppen har brukt en god del tid og ressurser på å finne arbeidsform og mandat på en slik måte at man fungerer godt som et bindeledd mellom fagnettverk og styret.  

Når nedstegningen av Norge tredde i kraft i mars, var fokus å sikre at kommunene kunne fortsette å levere sine tjenester til innbyggerne. IT fokuserte på drift og tilrettelegging for hjemmekontor og man innførte en midlertidig frys på nye prosjekter. Når situasjonen stabiliserte seg ble prosjekter igjen startet opp med fokus på å opprettholde leveransene igjennom året.  

I årsmeldingen skal vi nå liste opp arbeidet som er igangsatt eller fullført innenfor dette forvaltningsområdet.  

 

Sette brukeren i sentrum  

 • Anskaffet eMeeting Prepare 
 • Esignatur er anskaffet til sak & arkiv     
 • Tatt i bruk flere elektroniske skjema i Public 360  
 • Det har vært arrangert kurs og opplæring på tvers av kommunen for Public 360  
 • Det har blitt tatt i bruk eLæring i Public 360 
 • Det har blitt arrangert kurs og opplæring på tvers av kommunene for Lønn, økonomi og personal-funksjonen  
 • Det har blitt tatt u bruk elæring i Visma Enterprise  
 • Kartlegging av beste praksis knyttet til oppbygging av organisasjonsstruktur er gjennomført. Prosjektgruppen har arbeidet seg igjennom forslaget og anbefalte at dette ble innført for alle kommunene.  

Tjenesteutvikling i kommunene  

 • Oppstart ombygging av organisasjonsstruktur i kommunene for å tilrettelegge for automatisering. Pilotering gikk bra og prosjektet settes i gang stegvis for kommunene.  
 • Kartlagt bruken av BI i kommunene og funnet at produktet er nyttig for brukere og så å si alle lisensene er i bruk.  
 • Vedtatt å anskaffe integrasjon mellom Visma og P360      
 • Public 360 nettverksgruppe har svært god delingskultur blant kommune, hvor rutiner, maler og opplæringsvideoer blir delt. 
 • Systemforvalter for Public 360 er styremedlem i brukerforening til TietoEVRY for å diskutere våre ønsker digital utvikling i løsningen 
 • Feide håndtering og automatisk brukeroppretting for skole er flyttet til skytjenester. 

Innovasjon  

 • Innføring av IKT ORKides løsning distribuering av lønnslipp til ansatte.  

Gjenbruk og del data  

 • Oppstart ombygging av organisasjonsstruktur i kommunene for å tilrettelegge for automatisering  
 • Vedtatt å anskaffe integrasjon mellom Visma og P360      
 • eArkiv, konvertering av ePhorte/ACOS websak, gir oppslag i historiske saker fra både Public 360 og eByggesak   
 • Vask av folkeregisteret og enhetersregistert hver natt i Public 360  
 • Integrasjon av matrikkel integrasjon på eiendom i Public 360  
 • Integrasjon mellom EasyCruit til Public 360   
 • Gerica integrasjon direkte til eArkiv, pilot i Norge  
 • Det er innledende dialog om integrasjon mellom kvalitetsystemet og arkivsystemet i kommunene, oppstartsmøte i prosjektet blir i 2021. 

Samarbeid og samarbeidspartnere 

 • IKT ORKide skal virksomhetoverdras til Kristiansund kommune i 2021. Igjennom å dele ressurser er måle å spare driftsutgifter for fellesskapet.  
 • Nettverksgruppene har samarbeidet med nettverksgruppen sak- og arkiv med felles arbeidsmøter med blant annet utarbeiding av maler.   
 • Felles nettverksmøter med ROR IKT   
 • Compilo har fått mulighet for å dele dokumenter mellom kommunene  

Gevinstrealisering  

 • Stab Støtte har arbeidet med gevinstrealisering og har planer om å innføre strukturer for å følge opp kartlegging og gevinstrealisering i fremtidige prosjekt.  
 • SvarUt/Svar Inn/Edialog, eSignatur, digitale skjema har gitt store gevinster for kommunene 

Sanering  

 • Visma Enterprise vedtatt flyttet til sky. Averøy startet som pilotkommune for Visma. Lokal løsning for Visma Enterprise skal fases ut når flytt er gjennomført.  
 • Mindre papirsøknader fra KF skjema, grunnet innføring av elektroniske skjema.  
 • Gammel teknologi som ePhorte saneres i løpet av 2021. Dette bidrar til saneringen av datarommet.    
 • Sanert braArkiv servere  

Samfunnsorientert 

 • Nettverksgruppene har kjørt alle møter i 2020 over Teams.   
 • Faggruppen har kjørt intern opplæring i bruk av Teams.  
 • Mindre bruk av papir grunnet løsninger som elektronisk skjema og KS FIKS, (SvarUt, SvarInn og eDialog, eSignatur og digitale skjema).  

Digital teknologi  

 • Kontinuerlig sikkerhetsarbeid. Fokus på innføring av TO-faktor på tekniske løsninger.  
 • Endring av rutiner & oppfølging knyttet til koronavirus situasjonen for å sikre drift.  
 • Oppslag fra eArkiv til Public 360 og eByggeak   
 • Samarbeid inn automatisert saksbehandling med TietoEVRY   
 • Public 360 leveres som sky leveranse.  
 • Public 360 bruker aktivt de nye nasjonale fellesløsninger til KS FIKS, som f.eks. SvarInn, eDialog, eSignatur.   
 • BraArkiv leveres som skytjeneste.  
 • Brukte Descions som møtegjennomføringsverktøy under pandami nedstegning i mars – juni 2020.   
 • Visma Enterprise vedatt flyttet til sky. Averøy startet som pilotkommune for Visma.  
 • Compilo startet et prosjekt med automatisk oppretting av brukere, noe som vil avlaste administratorer i alle kommunene. 

10.2 Teknisk

Faggruppen har opprettet flere nettverksgrupper i 2020. Nettverksgruppene som tilhører faggruppen er eByggesak, Kartforvaltning, oppmåling og plan, Mindre avløpsanlegg, og VA. Vi har også etablert en oversikt over hvilke datasystem de ulike kommunene bruker. Vi ser at det er mange ulike system, men med relativt få ulike brukere.

Nettverksgruppen Kartforvaltning, oppmåling og plan har hatt fokus på å få innsikt i nye løsninger som finnes på markedet, innen innsyn i dette feltet. Nettverksgruppen kom igjennom med forslag til nytt prosjekt 2021, med å videreutvikle innsyn i eByggWeb. Med ny funksjonalitet og integrasjoner til eByggesak, Public 360, eArkiv og braArkiv.

Nils Heggem fra Rindal kommune leder av faggruppen, mens Kathrine Tømmervåg fra IKT ORKidé koordinerer faggruppen

Sette brukeren i sentrum

 • Etablere elektroniske skjema til eByggesak.
 • Det har vært arrangert kurs og opplæring på tvers av kommunene.
 • Digital post direkte inn og ut av eByggesak.
 • Mer innsyn i plan og bygge saker via eByggWeb.

Tjenesteutvikling i kommunene

 • Vi har god delingskultur blant annet med interkommunalt byggetilsyn Nordmøre, NKF nettverksgruppe byggesak og for veg og trafikk, og de ulike nettverksgruppene.
 • Nettverksgruppen for eByggesak i midt Norge. IKT ORKide, ROR og Orkland deltar.
 • Vi har deltatt i dialoger med ulike leverandører for å diskutere våre ønskede digitale muligheter, for å bidra til fornying av gode digitale løsninger.

Gjenbruk og del data

 • eByggesak har elektronisk skjemaløsning fra kommuneforlaget med kobling til ID-porten som leverer direkte inn i eByggesak.
 • KS FIKS SvarInn og Svarut er tatt i bruk for alle kommuner.
 • eByggWeb integreres med flere løsninger for å presentere ut plan og bygge saksbehandling på en plass til publikum.

 

Samarbeid og samarbeidspartnere

 • Nettverksgruppene har samarbeidet med nettverksgruppen sak- og arkiv med felles arbeidsmøter med blant annet utarbeiding av maler. 
 • Medlemmer i faggruppen deltar også i nasjonale forum for byggesaksdagene, NKF nettverkssamling for fylke.

 

Digital teknologi

 • eByggesak søk får treff til eArkiv.
 • Samt saksbehandlingen i eByggesak ble mer digital og automatisk.
 • eByggesak leveres som sky leveranse.
 • Faggruppen har aktivt søkt innsikt i ny digital teknologi for å øke digital kompetanse i faggruppen.
 • Faggruppen bruker aktivt de nye nasjonale fellesløsninger til KS FIKS, som f.eks. SvarInn og eDialog.
 • Nettverksgruppen plan og oppmåling har deltatt i møter med leverandører for å starte planleggingen for produktet ePlansak.
 • BraArkiv leveres som skytjeneste.

 

Gevinstrealisering

 • SvarUt/Svar Inn/Edialog har gitt store gevinster for kommunene.
 • eByggesøknad skal innføres i 2020. Dette vil gi gevinster for kommunene fordi søknad pre utfylt så saksbehandler i kommunen får betydelig mindre administrativt arbeid.

Sanering

 • Mindre papirsøknader fra KF skjema, grunnet innføring av elektroniske skjema.
 • Gammel teknologi som ePhorte saneres i løpet av 2021. Dette bidrar til saneringen av datarommet.  
 • Sanert braArkiv servere

 

Samfunnsorientert

 • Faggruppen teknisk og de ulike nettverksgruppene har kjørt alle møter i 2020 over Teams.
 • Faggruppen har kjørt intern opplæring i bruk av Teams.
 • Mindre bruk av papir grunnet løsninger som elektronisk skjema og KS FIKS, (SvarUt, SvarInn og eDialog).

10.3 Helse og omsorg

Det har vært stor utviklingsaktivitet i kommunene også i 2020. Vi har to sentrale utviklingsmiljø som jobber godt og systematisk sammen, RRO/Nasjonalt velferdsteknolgiprogram og Gerica-gruppa. Her gjennomføres det et systematisk utviklingsarbeid enten i egen regi eller sammen, og med en klar målsetting om bedre systemer som gir gevinster både for bruker, pårørende og helsepersonellet. Prosjektene har også stor betydning i form av frigjøring av tidsressurser.

Det kan også nevnes at kommunene i IKT-Orkide har innført nasjonal Kjernejournal som de første kommunene i Midt-Norge. Våre kommuner leverer kompetanse og erfaringer til andre kommuner i Midt på dette området, og deltar aktivt i den nasjonale ressursgruppen.

Helseplattformen har også vært et viktig tema i 2020. Våre kommuner støtter Helseplattformen som konsept, men vurderer dette som et prosjekt med høy risiko. Kristiansund kommunen har valgt å utløse som opsjon, mens de øvrige syv kommunene ønsker å se den samlede løsningen i full drift i minimum ett år før man tar en ny stilling til opsjonsutløsning. Vi bidrar fortsatt i prosjektet med vår RIL – regional innføringsleder og tre fageksperter. Vi var 5, men en har byttet arbeidsgiver og en har måttet prioritere oppgaver i egen kommune.

Kommunene følger også opp initiativ fra kompetansenettverket Ks E-komp. Her kan neves innføring av elektronisk melding om død, arbeid rundt EiD, bruk av e-meldinger, grunndata mv.

Sette brukeren, ansatte og pårørende i sentrum

 • GPS i PLO-tjenesten: I 2020 ble det driftssatt 13 GPS til brukere i medlemskommunene. Pårørende er satt opp som alarmmottaker og med responssenteret som backup. Bak denne tjenesten ligger et betydelig arbeid med sikkerhet, generisk tjenestemodell for oppstart og drift, DIPA mv. Tjenesten gir gevinster både for bruker, pårørende og tjenestene: Bo hjemme med trygghet og livskvalitet. Det er forventet at flere vil ta i bruk tjenesten i 2021.
 • Digital hjemmeovervåkning: Responssenteret (RRO) har bidratt til etablering av plattformen c19.no for mottak av alarmer for innbyggere med covid19. Innbygger rapporterer selv sine verdier (Oksygennivå, puls og temperatur) og RRO overvåker og varsler videre alarm utenfor terskel. Dette gir samhandling mellom innbygger-RRO-kommuner/smittevernteam/legevakt. Gevinstene for bruker er økt trygghet og oversikt over egen sykdom, færre sykehusinnleggelser og for kommunen oversikt over covid19-syke.
 • Gericas digitale plattform eSense: Varsling av trygghetsalarmer direkte til tjenestetelefonene (LMP-telefonene) via eSense og i samarbeid med RRO. Gjelder for kommunene Averøy, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll.  Aure har annen leverandør av smartplattform. Gevinstene her er direkte varsel av trygghetsalarm på tjenestetelefonene til rett helsepersonell. RRO er RRO er backup, og ringer opp hvis varsel ikke blir håndtert i kommunene innen 6 min. En beregning viser at frigjøring av tid pr døgn tilsvarer ca en time (jo flere alarmer, gir økt frigjøring av tid). ESense er en plattform som også kan benyttes til annen velferdsteknolgi. Det jobbes videre med oppkobling av nye teknologier i 2021.
 • Innføring av kjernejournal: Oppstart i november 2020. Gericakommunene er piloter i Midt-Norge. Kristiansund kommune var nasjonal pilot på KJ i fagsystemet Profil. Ansatte i hjemmetjenesten og på sykehjemmene har tilgang til direkte oppslag når det gjelder blant annet resepter, planlagte kontroller, vaksinasjonsstatus med mere. Pålogging skjer via ID-porten.
 • Elektroniske søknader i PLO-tjenesten: Averøy, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll tok i bruk løsningen ca februar 2020. Kommunene har jobbet frem en felles mal på søknad om PLO-tjenester. For å kunne søke, logger en seg inn med ID-porten. Selv om den største brukergruppen i PLO-tjenesten ikke er de mest digitale, kan både pårørende og ansatte bistå bruker med å søke.  Søknaden kommer direkte inn i Gerica. Når det gjelder gevinster ser vi allerede nå en bedre kvalitet på søknadene. En beregning viser at frigjøring av tid pr søknad tilsvarer ca 45 min (omfatter hele prosessen)
 • Elektronisk arkiv: Arbeidet startet opp høsten 2020. Gericakommunene er nasjonal pilot opp mot eArkiv og Public 360. Forventet oppstart er februar 2021
 • SOCIO: Nordmørskommunene (Aure, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll) som bruker fagsystemet Socio, tok i bruk Digisos i februar/mars 2020. Den digitale søknadsprosessen er mere brukervennlig for søkere, og enklere å håndtere for de NAV-ansatte. Sakene arkiveres nå elektronisk.

Tjenesteutvikling og innovasjon i kommunene

 • Med de aksjonspunkter som allerede er omtalt tidligere i årsmeldingen har dette satt sitt preg på tjenesteutviklingen i kommunene og vil gjøre det også i 2021. På den ene siden er tilgjengelige teknologier og integrasjoner viktig, men dette skal inn i arbeidsprosesser og daglig drift. Helt sentralt i dette er tjenestemodeller som ivaretar sikkerhet og kvalitet i utvikling og drift. Dette er erfaringsmessig prosesser som tar noe tid med avlæring, nylæring og endring arbeidsprosesser og organisering.
 • Deltakelse i det nasjonale velferdsteknolgiprogram blir viktig også i det siste prosjektåret

Gjenbruk og del data

 • Ingen nye prosjekter på dette i 2020.

Samarbeid og samarbeidspartnere:

 • Samarbeidet mellom Gericakommunene har vært godt utnyttet også i 2020. Det er månedlige faste møter mellom systemansvarlige og systemforvalterne. Vi bistår hverandre når utfordringer dukker opp. Covidsituasjonen har ikke vanskeliggjort arbeidet. I tillegg har RRO brukt mye ressurser i samhandling med Gerica-kommunene om etablering av varsel av trygghetsalarmer opp mot tjenestetelefonene. Det også blitt gjennomført egne workshops med gevinstrealisering som tema generelt og opp i mor de ulike teknologier. Gevinstrealisering blir også et viktig tema i 2011
 • IKT-Orkide ved ulike fagpersoner har samarbeidet godt, er smidig og lett tilgjengelige når behov har oppstått. RRO og fagpersoner i IKT-Orkide har vært uvurderlige i arbeidet med å videreutvikle og digitalisere ulike arbeidsoppdrag i PLO-tjenesten.
 • Samarbeidet i faggruppen vurderes samlet sett som positivt.

Digital teknologi. Det er arbeidet aktivt med integrasjoner i begge våre PLO-system, Gerica og Profil:

 • Tieto/Evry vs. Dorocare AS: 5 kommuner (Averøy, Sunndal, Surnadal, Tingvoll og Smøla) har nå integrasjon med smartplattform til Doro (trinn 1) og alarmer sendes digitalt fra RRO til håndholdte enheter inne hjemmetjenestene (LMP) for direkteføring i journal. Gevinstene er store i form av redusert telefontid hjemmetjeneste og på RRO, alarm direkte inn i journal til bruker, bedret sikkerhet rundt oppfølging av avsjekk av alarm/oppdrag. Som en følge av dette kan RRO konsentrere seg om «skarpe» alarmer og oppfølging av disse.
 • VISMA PROFIL vs. Dorocare AS: Teknisk arbeid for å klargjøre for integrasjon hvor RRO både kan sende alarm digital er igangsatt, med målsetting om at sanntids journalinformasjon vil være synlig for RRO.
 • Safemate–Dorocare: Integrasjon mellom leverandør av GPS og smartplattform for mottak av velferdsteknolgi-alarmer på en plattform. Gevinsten for sluttbruker er færre arbeidsflater, samt alle alarmer inn på samme system og lik logg.

Gevinstrealisering.

 • Har aksjonspunktene gitt positive gevinster for organisasjonene, den ansatte og brukeren? Faggruppene mener vi kan melde positive gevinster for alle disse målgruppene enten direkte eller indirekte. De tiltak som er iverksatt, men ennå under planlegging/oppstart implementering vil gi et ytterligere bidrag både for bruker, den ansatte og organisasjonene.

Sanering av systeme.

 • Ingen system er sanert i 2020

Områder vi fortsetter med i 2021:

 • Gerica og Arkivintegrasjonen: Nordmørskommunene er piloter til i Norge, og Averøy er pilot i prosjektet. Forventet oppstart i Averøy er februar 2021.
 • Covid 19, eVaksine og hurtigtest.
 • Integrasjonsarbeidet i Gerica E-sense mv.

 

10.4 Oppvekst

Arbeidet i Oppvekst-gruppa er som tidligere koordinert sammen med prosjekt-satsingen i Nettverk Nordmøre, «Sammen skaper vi fremtiden – Nordmøre 2040». Dette er en satsing for å videreutvikle barnehager, skoler og oppvekstsektoren i kommunene.

Modellering i bruk av digitale tjenester er fortsatt en sentral del av utviklingsarbeidet. All produksjon på samlingene blir delt gjennom Teams og OneNote, og påmeldinger, kartlegginger og evalueringer gjøres i Forms. Vi har gjennom det siste året å se nærmere på Sharepoint som delingsarena, men mulighetene her er ikke tatt i bruk i full skala ennå.

Faggruppa har hatt 10 ordinære møter i 2020. I forbindelse med covid 19 var det våren 2020 minimum to beredskapsmøter pr. mnd. Det er gjennomført fire fagdager i mars 2020 og november 2020. Etter 12.mars 2020 er både faggruppemøter, beredskapsmøter og fagdager gjennomført heldigitalt ved hjelp av Teams og andre O365-tjenester. Dette har gitt oss gode muligheter for videre modellering og erfaringsdeling i digitale læringsprosesser. Vi erfarte at vi ved covid 19- utbruddet var svært godt rustet gjennom det arbeidet som vi gjort de siste åra, for å håndtere nedstenging av skolene og overgangen til fjernundervisning nesten over natta.

For barnehagene har videre bruk av Visma Flyt barnehage med nye funksjoner gått videre. Arbeidet i skolene har handlet mye om innføring av ny løsning for Timeplan og vikarhåndtering fra Visma, samtidig som fagfornyelsen med ny læreplan ble tatt i bruk ved skolestart høsten 2020. Mer enn tidligere har vi arbeidet med å få til tverrfaglig samarbeid mellom barnehage og skole. Et tema som har vist seg å passe i denne sammenhengen er programmering, som er et område hvor barn kan begynne et løp med lek og læring i barnehage som fortsetter videre i skolen.

Sette brukeren i sentrum

 • App for foresatte til barn i barnehagene er tatt i bruk, hvor foresatte kan kommunisere digitalt. Det er også muligheter i appen for at barnehager kan dele informasjon gjennom tekst og bilder om det som foregår i barnehagehverdagen til foresatte.
 • Visma Sikker krever 2-faktor innlogging, nivå 4 som gjør at vi på en god måte sikrer personopplysningene til våre elever og foresatte.

Tjenesteutvikling i kommunene

 • Fagdager i mars ble gjennomført som tidligere med fysiske samlinger i Surnadal. Etter Covid ble møter i all hovedsak gjennomført digital via Microsoft Teams. Her fant vi ut at 1 dag er nok, det viste seg likevel at deltakelsen fremdeles var god og at deltakerne var fornøyde med formen for samlingene.
 • Høsten 2020 koordinerte IKT Orkide Oppvekst et stort arbeid hvor vi gjorde avtaler med ulike leverandører av digitale læremidler som skulle prøves ut gjennom skoleåret 2020/2021.
 • 8 av kommunene har gjort avtale med Visma om å ta i bruk Visma Flyt Timeplan. I tillegg til å legge timeplan inneholder også denne tjenesten en digital løsning for vikarhåndtering. Opplæring ble gjennomført høsten 2020 på linje med kursholdere fra Visma.
 • Alle kommunene har gjort avtale med Visma om tjenesten Visma Sikker Sak. Her ble oppsett og opplæring satt i gang fra og med høsten 2020.

Innovasjon:

 • På grunn av Covid 19 og nedstenging av skoler frå og med mars 2020 har mange ansatte innenfor oppvekst vært nødt til å gjennomføre et stort kompetanseløft med å ta i bruk digitale sky-tjenester og drive heldigital grunnopplæring for elevene under nedstengingen.
 • Etter gjenåpning har dette blitt videreført i ulike former for hybrid undervisning.

Gjenbruke og dele data

 • Ved oppstarten av Visma Flyt Timeplan og Visma Sikker Sak gjenbrukes data på elever, foresatte og ansatte frå Visma HRM og Visma Flyt skole. Innhold oppdateres på et sted og speiles/oppdateres i de andre løsningene.

Samarbeid og samarbeidspartnere

 • Leder i IKT Orkide Oppvekst har deltatt i et forum i regi av KS; Skolesec sammen med de største kommunene i Norge hvor vi får delta i drøftinger med fokus på informasjonssikkerhet og personvern. Initiativet er en oppfølging av en fagdag i Kunnskapsdepartementet i mars 2020 hvor IKT Orkide var invitert til å bidra med innhold.
 • Gjennom bidraget i Skolesec ble IKT Orkide bedt om å delta med innlegg og være skoleeiers representant på debatten på den nasjonale konferansen eKommune 2020.

Digital teknologi

 • En enhet pr. elev i barneskolene er stort sett på plass, ansatte har egne enheter eller tilgang til felles utstyr.
 • Gjennom ny læreplan og øremerkede digitale ressurser blant annet fra Viten-sentrene, jobber skolene med å innføre programmering som en del av fagene.
 • Høsten 2020 har det vært en tydelig økning i innkjøp og utprøving av digitale læringsressurser i skolene våre.
 • Flere barnehager har satt fokus på programmering og kjøpt inn utstyr til bruk sammen med barna i denne sammenhengen.
 • Det er fremdeles en del mangler i barnehagene på utstyr, til dels er det her også forskjeller mellom enheter i kommunene.

Gevinstrealisering

 • Innføring av Visma Flyt timeplan vil kunne effektivisere arbeidet med legging av timeplaner i skolene og gi bedre oversikt over vikarbruk, spesielt for de største enhetene. Vi jobber også med å digitalisere arbeidsflytene i forbindelse med innføringa av Visma Flyt Sikker Sak.

Sanering

 • Det arbeides fremdeles i kommunene med å få flyttes innhold fra lokale servere til lagring i skyen. Noen kommuner er her i mål, mens andre fremdeles er i prosess på dette.

Områder vi fortsetter med i 2021

 • Videre innføring av ny funksjonalitet i fagsystmene vi bruker:
  Flyt skole, Flyt barnehage, Flyt Timeplan, Sikker Sak.
 • Fortsatt deling av digitalisering av praksis gjennom fagdager for ansatte i skoler og barnehager.
 • Samarbeide om erfaringsdeling og vurdering av videre felles innkjøp av digitale læremidler inn mot skoleåret 2021/2022.