Årsmelding - 2020

10 Faggruppene

10.1 Stab støtte

10.2 Teknisk

Faggruppen har opprettet flere nettverksgrupper i 2020. Nettverksgruppene som tilhører faggruppen er eByggesak, Kartforvaltning, oppmåling og plan, Mindre avløpsanlegg, og VA. Vi har også etablert en oversikt over hvilke datasystem de ulike kommunene bruker. Vi ser at det er mange ulike system, men med relativt få ulike brukere.

Nettverksgruppen Kartforvaltning, oppmåling og plan har hatt fokus på å få innsikt i nye løsninger som finnes på markedet, innen innsyn i dette feltet. Nettverksgruppen kom igjennom med forslag til nytt prosjekt 2021, med å videreutvikle innsyn i eByggWeb. Med ny funksjonalitet og integrasjoner til eByggesak, Public 360, eArkiv og braArkiv.

Nils Heggem fra Rindal kommune leder av faggruppen, mens Kathrine Tømmervåg fra IKT ORKidé koordinerer faggruppen

Sette brukeren i sentrum

 • Etablere elektroniske skjema til eByggesak.
 • Det har vært arrangert kurs og opplæring på tvers av kommunene.
 • Digital post direkte inn og ut av eByggesak.
 • Mer innsyn i plan og bygge saker via eByggWeb.

Tjenesteutvikling i kommunene

 • Vi har god delingskultur blant annet med interkommunalt byggetilsyn Nordmøre, NKF nettverksgruppe byggesak og for veg og trafikk, og de ulike nettverksgruppene.
 • Nettverksgruppen for eByggesak i midt Norge. IKT ORKide, ROR og Orkland deltar.
 • Vi har deltatt i dialoger med ulike leverandører for å diskutere våre ønskede digitale muligheter, for å bidra til fornying av gode digitale løsninger.

Gjenbruk og del data

 • eByggesak har elektronisk skjemaløsning fra kommuneforlaget med kobling til ID-porten som leverer direkte inn i eByggesak.
 • KS FIKS SvarInn og Svarut er tatt i bruk for alle kommuner.
 • eByggWeb integreres med flere løsninger for å presentere ut plan og bygge saksbehandling på en plass til publikum.

 

Samarbeid og samarbeidspartnere

 • Nettverksgruppene har samarbeidet med nettverksgruppen sak- og arkiv med felles arbeidsmøter med blant annet utarbeiding av maler. 
 • Medlemmer i faggruppen deltar også i nasjonale forum for byggesaksdagene, NKF nettverkssamling for fylke.

 

Digital teknologi

 • eByggesak søk får treff til eArkiv.
 • Samt saksbehandlingen i eByggesak ble mer digital og automatisk.
 • eByggesak leveres som sky leveranse.
 • Faggruppen har aktivt søkt innsikt i ny digital teknologi for å øke digital kompetanse i faggruppen.
 • Faggruppen bruker aktivt de nye nasjonale fellesløsninger til KS FIKS, som f.eks. SvarInn og eDialog.
 • Nettverksgruppen plan og oppmåling har deltatt i møter med leverandører for å starte planleggingen for produktet ePlansak.
 • BraArkiv leveres som skytjeneste.

 

Gevinstrealisering

 • SvarUt/Svar Inn/Edialog har gitt store gevinster for kommunene.
 • eByggesøknad skal innføres i 2020. Dette vil gi gevinster for kommunene fordi søknad pre utfylt så saksbehandler i kommunen får betydelig mindre administrativt arbeid.

Sanering

 • Mindre papirsøknader fra KF skjema, grunnet innføring av elektroniske skjema.
 • Gammel teknologi som ePhorte saneres i løpet av 2021. Dette bidrar til saneringen av datarommet.  
 • Sanert braArkiv servere

 

Samfunnsorientert

 • Faggruppen teknisk og de ulike nettverksgruppene har kjørt alle møter i 2020 over Teams.
 • Faggruppen har kjørt intern opplæring i bruk av Teams.
 • Mindre bruk av papir grunnet løsninger som elektronisk skjema og KS FIKS, (SvarUt, SvarInn og eDialog).

10.3 Helse og omsorg

Det har vært stor utviklingsaktivitet i kommunene også i 2020. Vi har to sentrale utviklingsmiljø som jobber godt og systematisk sammen, RRO/Nasjonalt velferdsteknolgiprogram og Gerica-gruppa. Her gjennomføres det et systematisk utviklingsarbeid enten i egen regi eller sammen, og med en klar målsetting om bedre systemer som gir gevinster både for bruker, pårørende og helsepersonellet. Prosjektene har også stor betydning i form av frigjøring av tidsressurser.

Det kan også nevnes at kommunene i IKT-Orkide har innført nasjonal Kjernejournal som de første kommunene i Midt-Norge. Våre kommuner leverer kompetanse og erfaringer til andre kommuner i Midt på dette området, og deltar aktivt i den nasjonale ressursgruppen.

Helseplattformen har også vært et viktig tema i 2020. Våre kommuner støtter Helseplattformen som konsept, men vurderer dette som et prosjekt med høy risiko. Kristiansund kommunen har valgt å utløse som opsjon, mens de øvrige syv kommunene ønsker å se den samlede løsningen i full drift i minimum ett år før man tar en ny stilling til opsjonsutløsning. Vi bidrar fortsatt i prosjektet med vår RIL – regional innføringsleder og tre fageksperter. Vi var 5, men en har byttet arbeidsgiver og en har måttet prioritere oppgaver i egen kommune.

Kommunene følger også opp initiativ fra kompetansenettverket Ks E-komp. Her kan neves innføring av elektronisk melding om død, arbeid rundt EiD, bruk av e-meldinger, grunndata mv.

Sette brukeren, ansatte og pårørende i sentrum

 • GPS i PLO-tjenesten: I 2020 ble det driftssatt 13 GPS til brukere i medlemskommunene. Pårørende er satt opp som alarmmottaker og med responssenteret som backup. Bak denne tjenesten ligger et betydelig arbeid med sikkerhet, generisk tjenestemodell for oppstart og drift, DIPA mv. Tjenesten gir gevinster både for bruker, pårørende og tjenestene: Bo hjemme med trygghet og livskvalitet. Det er forventet at flere vil ta i bruk tjenesten i 2021.
 • Digital hjemmeovervåkning: Responssenteret (RRO) har bidratt til etablering av plattformen c19.no for mottak av alarmer for innbyggere med covid19. Innbygger rapporterer selv sine verdier (Oksygennivå, puls og temperatur) og RRO overvåker og varsler videre alarm utenfor terskel. Dette gir samhandling mellom innbygger-RRO-kommuner/smittevernteam/legevakt. Gevinstene for bruker er økt trygghet og oversikt over egen sykdom, færre sykehusinnleggelser og for kommunen oversikt over covid19-syke.
 • Gericas digitale plattform eSense: Varsling av trygghetsalarmer direkte til tjenestetelefonene (LMP-telefonene) via eSense og i samarbeid med RRO. Gjelder for kommunene Averøy, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll.  Aure har annen leverandør av smartplattform. Gevinstene her er direkte varsel av trygghetsalarm på tjenestetelefonene til rett helsepersonell. RRO er RRO er backup, og ringer opp hvis varsel ikke blir håndtert i kommunene innen 6 min. En beregning viser at frigjøring av tid pr døgn tilsvarer ca en time (jo flere alarmer, gir økt frigjøring av tid). ESense er en plattform som også kan benyttes til annen velferdsteknolgi. Det jobbes videre med oppkobling av nye teknologier i 2021.
 • Innføring av kjernejournal: Oppstart i november 2020. Gericakommunene er piloter i Midt-Norge. Kristiansund kommune var nasjonal pilot på KJ i fagsystemet Profil. Ansatte i hjemmetjenesten og på sykehjemmene har tilgang til direkte oppslag når det gjelder blant annet resepter, planlagte kontroller, vaksinasjonsstatus med mere. Pålogging skjer via ID-porten.
 • Elektroniske søknader i PLO-tjenesten: Averøy, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll tok i bruk løsningen ca februar 2020. Kommunene har jobbet frem en felles mal på søknad om PLO-tjenester. For å kunne søke, logger en seg inn med ID-porten. Selv om den største brukergruppen i PLO-tjenesten ikke er de mest digitale, kan både pårørende og ansatte bistå bruker med å søke.  Søknaden kommer direkte inn i Gerica. Når det gjelder gevinster ser vi allerede nå en bedre kvalitet på søknadene. En beregning viser at frigjøring av tid pr søknad tilsvarer ca 45 min (omfatter hele prosessen)
 • Elektronisk arkiv: Arbeidet startet opp høsten 2020. Gericakommunene er nasjonal pilot opp mot eArkiv og Public 360. Forventet oppstart er februar 2021
 • SOCIO: Nordmørskommunene (Aure, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll) som bruker fagsystemet Socio, tok i bruk Digisos i februar/mars 2020. Den digitale søknadsprosessen er mere brukervennlig for søkere, og enklere å håndtere for de NAV-ansatte. Sakene arkiveres nå elektronisk.

Tjenesteutvikling og innovasjon i kommunene

 • Med de aksjonspunkter som allerede er omtalt tidligere i årsmeldingen har dette satt sitt preg på tjenesteutviklingen i kommunene og vil gjøre det også i 2021. På den ene siden er tilgjengelige teknologier og integrasjoner viktig, men dette skal inn i arbeidsprosesser og daglig drift. Helt sentralt i dette er tjenestemodeller som ivaretar sikkerhet og kvalitet i utvikling og drift. Dette er erfaringsmessig prosesser som tar noe tid med avlæring, nylæring og endring arbeidsprosesser og organisering.
 • Deltakelse i det nasjonale velferdsteknolgiprogram blir viktig også i det siste prosjektåret

Gjenbruk og del data

 • Ingen nye prosjekter på dette i 2020.

Samarbeid og samarbeidspartnere:

 • Samarbeidet mellom Gericakommunene har vært godt utnyttet også i 2020. Det er månedlige faste møter mellom systemansvarlige og systemforvalterne. Vi bistår hverandre når utfordringer dukker opp. Covidsituasjonen har ikke vanskeliggjort arbeidet. I tillegg har RRO brukt mye ressurser i samhandling med Gerica-kommunene om etablering av varsel av trygghetsalarmer opp mot tjenestetelefonene. Det også blitt gjennomført egne workshops med gevinstrealisering som tema generelt og opp i mor de ulike teknologier. Gevinstrealisering blir også et viktig tema i 2011
 • IKT-Orkide ved ulike fagpersoner har samarbeidet godt, er smidig og lett tilgjengelige når behov har oppstått. RRO og fagpersoner i IKT-Orkide har vært uvurderlige i arbeidet med å videreutvikle og digitalisere ulike arbeidsoppdrag i PLO-tjenesten.
 • Samarbeidet i faggruppen vurderes samlet sett som positivt.

Digital teknologi. Det er arbeidet aktivt med integrasjoner i begge våre PLO-system, Gerica og Profil:

 • Tieto/Evry vs. Dorocare AS: 5 kommuner (Averøy, Sunndal, Surnadal, Tingvoll og Smøla) har nå integrasjon med smartplattform til Doro (trinn 1) og alarmer sendes digitalt fra RRO til håndholdte enheter inne hjemmetjenestene (LMP) for direkteføring i journal. Gevinstene er store i form av redusert telefontid hjemmetjeneste og på RRO, alarm direkte inn i journal til bruker, bedret sikkerhet rundt oppfølging av avsjekk av alarm/oppdrag. Som en følge av dette kan RRO konsentrere seg om «skarpe» alarmer og oppfølging av disse.
 • VISMA PROFIL vs. Dorocare AS: Teknisk arbeid for å klargjøre for integrasjon hvor RRO både kan sende alarm digital er igangsatt, med målsetting om at sanntids journalinformasjon vil være synlig for RRO.
 • Safemate–Dorocare: Integrasjon mellom leverandør av GPS og smartplattform for mottak av velferdsteknolgi-alarmer på en plattform. Gevinsten for sluttbruker er færre arbeidsflater, samt alle alarmer inn på samme system og lik logg.

Gevinstrealisering.

 • Har aksjonspunktene gitt positive gevinster for organisasjonene, den ansatte og brukeren? Faggruppene mener vi kan melde positive gevinster for alle disse målgruppene enten direkte eller indirekte. De tiltak som er iverksatt, men ennå under planlegging/oppstart implementering vil gi et ytterligere bidrag både for bruker, den ansatte og organisasjonene.

Sanering av systeme.

 • Ingen system er sanert i 2020

Områder vi fortsetter med i 2021:

 • Gerica og Arkivintegrasjonen: Nordmørskommunene er piloter til i Norge, og Averøy er pilot i prosjektet. Forventet oppstart i Averøy er februar 2021.
 • Covid 19, eVaksine og hurtigtest.
 • Integrasjonsarbeidet i Gerica E-sense mv.

10.4 Oppvekst