Årsmelding - 2020

7 Strategiplan

Plan for digital transformasjon

Videre arbeid med strategisk plan. Styret mener at gjeldende plan er et godt verktøy for det videre arbeidet i samarbeidet. Faggruppene (se kapittel 10 i årsmeldingen) svarer ut hvordan de målbevisst har jobbet mot fokusområdene. Vi har særlig gjort store framskritt knyttet til digitalt førstevalg. Her settes brukeren i sentrum ved at de får gode selvbetjeningsløsninger.

IKT Orkidé skal være en pådriver for samfunnsutvikling og modernisering av medlems kommunene. 

Kommunene skal gjennomføre digitale transformasjoner basert på følgende fokusområder:

  • Sette brukeren i sentrum
  • Gjenbruke og dele data
  • Gevinstrealisering
  • Tjenesteutvikling
  • Samarbeid og samarbeidspartnere
  • Sanere «gamle løsninger»
  • Innovasjon
  • Digital teknologi
  • Samfunnsorientering

Tradisjonell IKT får mindre betydning. Driftstjenester blir levert av eksterne leverandører som skytjeneste. I framtiden vil vi bruke IKT tjenester som er levert som en abonnementstjeneste, eller leie datakraft & lagring. I 2020 starter flyttingen av LØP systemene (Lønn, Økonomi og Personal). Visma Enterprise løsningen vil bli levert som en abonnementstjeneste (SaaS).

Størst utfordring har vi knyttet til sanering av gamle løsninger. Det er krevende å ta gamle løsninger helt ut av drift ved iverksetting av nye. Oppslag i gamle saker, manglende opprydding og prioritering av dette er en viktig årsak til dette.

 Her er link til hele planen:

https://www.iktorkide.no/tjenester/digital-transformasjon/