Årsmelding - 2020

4 Styreleders kommentar

Gjennom 2020 har IKT Orkidé på mange måter vært gjennom et år med implementering av tidligere valgte strategier og systemer. Arkivering, saksbehandling og byggesak er blitt skybaserte. Vi går inn i en fremtid hvor vi ikke lenger kan «ta på» våre data. Dette setter nye krav til våre anskaffelser og vår drift.

Året har også gått til å håndtere restanser i leveranser av nye systemer, og endelig godkjenning av disse. Etter betydelig innsats fra flere ansatte vil godkjenninger finne sted i 2021. Disse prosessene ble håndtert profesjonelt og godt. Bakgrunnen for mye av dette er innføringen av ny sak & arkivløsning, samt eByggesak. Dette var krevende i 2019, og videre inn i 2020. Leverandøren viste store mangler ut over det som var forventet etter anbudsgrunnlaget. All honnør til administrasjonen i IKT Orkide, og kommunene i samarbeidet som aldri har mistet trua på at vi har valgt rett spor og at vi skal komme i mål (om ikke for enhver pris).

Tilbakemeldingen fra kommunene er i hovedsak at faggruppene fungerer veldig godt, fortsatt med variasjoner i kvalitet, men ikke så mye som i 2019, da vi hadde flere grupper. Omorganiseringen ansees som vellykket, og vår strategi om tjenesteutvikling og gevinstrealisering i kombinasjon vil bli bedre ivaretatt.

Det har ikke blitt foretatt store utbyttinger av fagsystemer, men vi har anskaffet mange moduler for å utvide funksjonaliteten i systemene. Felles for de fleste utvidelsene er at de gir bedre dialog med publikum. Slik som esignering i sak og arkiv, som gjør at publikum kan signere dokumenter fra kommunen hjemmefra. I tillegg tilføres fagsystemene automatikk for arkivering.

Innen oppvekst har vi tatt i bruk ny modul for dialog med hjemmet, samt modul for timeplanlegging og vikarhåndtering.

Løsninger knyttet til velferdsteknologi blir nå tatt i bruk i stadig større omfang. Særlig knyttet til dørlås og medisinlevering. Vi har også fått på plass integrasjon mellom responssentret og fagsystem for pleie- og omsorg. Noe som betyr bedre effektivitet og større pasientsikkerhet.

Året som har gått viser at vi langt på vei har lykkes med  å få profesjonalisert våre nye arbeidsflater slik at våre ansatte i praksis blir mobile arbeidere uten en nødvendig knytning til verken kontor eller fastskrudd infrastruktur. Dette vil gi oss fleksibilitet til mer effektiv samhandling, både mellom kolleger og med kommunenes kunder; innbyggerne.

Arne Ingebrigtsen

Styreleder, IKT Orkidé