Årsmelding 2021

8 Prosjekter

Viktige prosjekter i 2021 har vært:

 1. Integrasjon P360 og Visma HRM
 2. LØP (Visma enterprise) til sky
 3. Visma Tid
 4. Videreutvikle felles Gerica (pleie og omsorgs løsning) - velferdsteknologi løsninger
 5. Innføring av timeplan og vikarhåndtering
 6. Skyløftet og Office 365
 7. Implementering av ny arbeidsflate og klienthåndtering
 8. Felles utskriftsløsning, Printix
 9. Oppgradering av eByggWEB/geoinnsyn
 10. Meldingsutvelsling KS Komp
 11. Følge opp Helseplattformen
 12. Etablering av felles NAV kontor på indre nordmøre

Integrasjon P360 og Visma HRM

Det ble startet opp med Averøy kommune som pilot. Det viste seg at overføringen fra Visma HRM til P360 ikke fungerte slik som ønsket. Mappestruktur i P360 ble ikke brukt. Det skal nå være på plass slik at man kan fortsette med leveranse til resten av kommunene.

LØP (Visma enterprise) til sky

Som en del av skysatsingen har LØP (Visma Enterprise) bli flyttet til sky, levert som en abonnementsløsning (SaaS). Det ble gjennomført en vellykket flytting av Averøy kommune høsten 2020. Resten av kommunene ble flyttet våren 2021. Det var en del oppstartsproblemer knyttet til flyttingen. Men leveransen ble godkjent høsten 2021.

Visma Tid

Visma Tid er fleksitid og fraværs oppfølging. Modulen var i utgangspunktet en del av den opprinnelige LØP leveransen fra 2014, men var først klar for leveranse nå. Prosjektstart har blitt utsatt til sent 2021, med i driftstetting i 2022.

Videreutvikle felles Gerica (pleie og omsorgs løsning) - velferdsteknologi

Seks av våre medlemskommuner (Aure, Averøy, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll) har etablert en felles Gerica løsning.  De tar nå i bruk velferdsteknologiske løsninger for:

 • Elås
 • Multidose
 • eRom – mobil løsning for institusjon

Løsningene utvides med stadig flere enheter. Det har særlig vært fokus på

Innføring av timeplan og vikarhåndtering

Innføringsarbeidet startet i 2020. Det viser seg at verktøyet som ble anskaffet fra Visma ikke fungerer godt nok for alle kommunene. Noen av våre kommuner valgte derfor å si opp avtalen i 2021, mens resten av kommunene fortsatt benytter løsningen.

Sky & Office 365

Vi har stort fokus på sky. Flytte løsninger fra eget datarom til sky. Vi stiller krav om skyløsninger for alle nye løsninger. Vi kartlegger sky-muligheter for alle løsningene vi har fra før. Det utarbeides design og struktur.

Alle våre brukere har tatt i bruk Office 365. Nye skybaserte løsninger gir større fleksibilitet, bedre samhandling og mobilitet.

Særlig har Teams blitt et viktig verktøy. Vi får stadig mer kompetanse og erfaring i bruk av løsningen, samtidig som løsningen forbedres med ny funksjonalitet.

Implementering av ny arbeidsflate og klienthåndtering

IKT Orkidé har benyttet citrix som arbeidsflate for fagsystem innenfor sikker sone. Dette for å gi nødvendig sikkerhet og skjerming. Citrix blir nå også benyttet utenfor sikker sone.

Inngangsporten er ID porten. Dette gir oss stor fleksibilitet og mobilitet i hvordan man benytter våre systemer.

Samtidig gjør overgang til Saas tjenester at løsningene leveres som web-løsninger for de fleste brukerne. For noen sky løsninger er det fortsatt slik at noe «tunge» brukere ikke kan bruke web-løsningen til alt (f.eks. økonomi og lønnsmedarbeidere). Men utviklingen er slik at all funksjonalitet etter hvert flyttes til web.

Vi ønsker også å forenkle administrasjon av brukerutstyr ved bruk av InTune. Det er en løsning som gjør at den enkelte bruker blir langt mer selvhjulpet. Ny PC trenger ikke innom IKT avdeling for tanking og klargjøring.

Felles utskriftsløsning, Printix

IKT Orkide har gjort en innkjøpsavtale om en felles utskriftsløsning. Løsningen som er valgt heter Printix.

Hensikten med løsningen er å gi brukere en utskriftsløsning uten at PC’en er innmeldt i domenet (intune PC’er), samt å gi sikker print.

Med sikker print får man en løsning hvor man sender utskriften til en utskrifts kø. Selve utskriften iverksettes ved skriveren. Slik sikrer man seg mot at uvedkommende får tak i utskriften.

Løsningen krever bruke av egen mobiltelefon. Det pågår drøfting i våre medlemskommuner vedr. reglement knyttet til dette

Meldingsutveksling KS Kompetanse nettverk. Koordinator for Møre og Romsdal

IKT Orkidé har en koordinator rolle for innføring av elektroniske meldinger mellom kommuner, fastleger og helseforetak i Møre og Romsdal.

Atle Betten er ansatt som eHelse Rådgiver i IKT Orkidé og leder dette arbeidet.

IKT Orkidé har hatt denne rollen siden 2012. IKT Orkidé tilføres et betydelig tilskudd for å utføre dette arbeidet. Arbeidet utføres for våre medlemskommuner, samt andre kommuner i Møre og Romsdal.

Følge opp Helseplattformen

Helseplattformen er Midt-Norges sitt svar på «en innbygger – en journal». Et felles journalsystem for helseforetak, kommuner og leger er under anskaffelse. Kommunene må ta stilling til om man ønsker å anskaffe løsningen (kommunene i midt Norge har opsjon).

Alle kommunene er invitert til å delta i utvikling/anskaffelsen av ny løsning. Arbeidet er støttet økonomisk av Fylkesmennene.

Kristiansund kommune og Rindal kommune har utløst opsjon om deltagelse, som trolig medfører produksjonsstart våren 2023. Deres forprosjekt knyttet til innføringen startet i 2021.

Resten av våre kommuner gjøre en vurdering om opsjonsutløsning våren 2022. Ved opsjonsutløsning nå vil man trolig ha produksjonsstart våren 2024.

For Orkide kommunene har Kristiansund kommune sin innføringsleder, Janne Marthe Viddal rollen som koordinator. Helseplattformen er også fast agendapunkt for faggruppe Helse.

Etablering av felles NAV kontor på indre nordmøre

IKT Orkide har bistått i prosjektet for å etablere et felles NAV kontor for kommunene Sunndal, Surnadal og Tingvoll, med Sunndal kommune som vertskommune.

Etableringen av en felles base fra 01.01.2022 har medført mye forarbeid og planlegging. Omleggingen av IKT løsningen har vært vellykket.