Årsmelding 2021

6 Regnskap og driftsresultat

Regnskapet for IKT Orkidé er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Regnskapet ligger som en del av Sunndal kommunes regnskap.

 

Saldo 31.12.20

        2021      

Saldo 31.12.21        

Drift

5.679

-523

5.156

Prosjekt/investering

6.565

-283

6.282

Pensjonsfond

553

95

648

 

12.797

-711

12.086

Alle tall i hele1000

Overskuddet på prosjekter er prosjekter som ikke er ferdigstilt. 

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen en fyllestgjørende informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet. Det har heller ikke inntrådt forhold etter årsskiftet som har betydning for bedømmelsen av årsregnskapet for 2021.

Den økonomiske driftsituasjonen for IKT Orkidé er sunn.

I regnskapsoversikten for driftsregnskapet for 2021, kommer det fram noen avvik mellom regnskap og budsjett. Hovedårsaken til dette skyldes at ikke alle elementer i regnskapet er med i budsjettet, og at det skjer endringer i løpet av året, som det ikke blir foretatt budsjettjusteringer mot.