Årsmelding 2021

7 Strategiplan

Plan for digital transformasjon

Strategiplanen, plan for digital transformasjon, var vedtatt for 2018 - 2021. Det ble derfor satt i gang et arbeid med å revidere strategiplanen, slik at man har en plan for 2022 - 2025. Arbeidet har pågått gjennom hele 2021. Særlig har faggruppene, arbeidsutvalget og styret har deltatt i arbeidet.

Evaluering av strategiplanen for 2018 - 2021 ga gode tilbakemeldinger på planen. Styret ønsket derfor at strategiplanen for 2022 - 2025 ble utarbeidet etter samme mal.

For 2021 er det plan for digital transformasjon, 2018 - 2021 som ligger til grunn for vårt arbeid.

Faggruppene (se kapittel 10 i årsmeldingen) svarer ut hvordan de målbevisst har jobbet mot strategiplanen og særlig fokusområdene. Vi har særlig gjort store framskritt knyttet til digitalt førstevalg. Her settes brukeren i sentrum ved at de får gode selvbetjeningsløsninger.

IKT Orkidé skal være en pådriver for samfunnsutvikling og modernisering av medlems kommunene. 

Kommunene skal gjennomføre digitale transformasjoner basert på følgende fokusområder:

  • Sette brukeren i sentrum
  • Gjenbruke og dele data
  • Gevinstrealisering
  • Tjenesteutvikling
  • Samarbeid og samarbeidspartnere
  • Sanere «gamle løsninger»
  • Innovasjon
  • Digital teknologi
  • Samfunnsorientering

Tradisjonell IKT får mindre betydning. Driftstjenester blir levert av eksterne leverandører som skytjeneste. I framtiden vil vi bruke IKT tjenester som er levert som en abonnementstjeneste, eller leie datakraft & lagring. 

Størst utfordring har vi knyttet til sanering av gamle løsninger. Det er krevende å ta gamle løsninger helt ut av drift ved iverksetting av nye. Oppslag i gamle saker, manglende opprydding og prioritering av dette er en viktig årsak til dette.

 Her er link til hele planen:

https://www.iktorkide.no/tjenester/digital-transformasjon/