Årsmelding 2021

4 Styreleders kommentar

Gjennom 2021 har IKT Orkidé på mange måter vært gjennom en transformasjon med realisering av tidligere valgte strategier og systemer. Arkivering, saksbehandling og byggesak ble skybaserte i 2020 og kommunene jobber nå hardt for å utnytte de muligheter nye og moderne systemer gir. I 2021 ble også kommunenes ryggrad, Vima Enterprise skybasert og nye interkommunale samarbeid kom fort på plass.

IKT Orkidé sin ledelse og medarbeidere har tatt kampen for kommunene siden 2019, stått i lange prosesser med manglende leveranser og påfølgende avkortning av betaling til våre leverandører. Dette engasjementet har overgått styrets forventninger og gitt oss en ny dimensjon i forhold til vår felles innkjøpskraft. Tusen takk for innsatsen.

Samtidig har ledelsen funnet formen i et godt samarbeid med IKT enheten i Kristiansund, som i dag har driftsansvaret for flere av samarbeidets tjenester. At fokus på drift er flyttet til sidespeilet vil hjelpe å spisse organisasjonens fokus på å gi våre kommunalt ansatte stadig bedre verktøy.

Tilbakemeldingen fra kommunene er at våre faggruppene fungerer veldig godt og er i et godt samspill med fylkets digitaliseringsinitiativ. Omorganiseringen av strukturen i våre faggrupper kan ansees som gjennomført og vellykket. IKT Orkidé sin strategi om tjenesteutvikling og gevinstrealisering i kombinasjon vil bli bedre ivaretatt i denne nye strukturen.

Året som har gått viser at vi langt på vei har lykkes med  å få profesjonalisert våre nye arbeidsflater slik at våre ansatte i praksis blir mobile arbeidere uten en nødvendig knytning til verken kontor eller fastskrudd infrastruktur. Dette vil gi oss fleksibilitet til mer effektiv samhandling, både mellom kolleger og med kommunenes kunder; innbyggerne. At vi nå har flyttet stadig flere systemer til skybaserte tjenester gjør virkningen av denne strategien enda sterkere.

I årene som kommer vil det være viktig å foredle kommunenes data slik at vi kan få enda mer kunnskap og presise tjenester ut av de enorme informasjonsmengdene vi nå besitter.

Takk for et vellykket 2021. Måtte 2022 bli enda bedre.

Arne Ingebrigtsen

Styreleder, IKT Orkidé