Årsmelding 2021

3 Styrets beretning

Hva er IKT Orkidé

IKT Orkidé er et IKT-samarbeid som har eksistert siden 1997, og består av samtlige kommuner på Nordmøre, samt Rindal kommune i Trøndelag. IKT Orkidé er et formalisert interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27 (etter gammel kommunelov). Selskapet må finne en annen organisering innen høsten 2023 siden § 27 utgår i den nye kommuneloven.. 

Styret vedtok en ny organisering etter ny kommunelovs § 20-2, administrativ vertskommune, gjeldene fra 01.01.2023, med Kristiansund kommune som vertskommune. Medlemskommunene må godkjenne den nye organiseringen inne 01.07.22. Flere kommuner har allerede godkjent omorganiseringen.

Selskapets formål

IKT Orkidé sitt styre vedtok 25.11.21 en nye visjon for samarbeidet:
IKT Orkide skal være en pådriver for bærekraftig samfunnsutvikling i våre kommuner.

Fokusområder 2021

Corona situasjonen har satt sitt preg på vårt arbeid. Når ansatte ble sendt hjem til hjemmekontor, var vi godt forberedt i forhold til IKT løsninger. Innføring av Office 365 & Teams var allerede gjort. De fleste ansatte var godt kjent med Teams. Rent teknisk er vi der at de ansatte greit utfører sine arbeidsoppgaver hjemmefra. Corona situasjonen ble på mange måter en prøve på digitalt modenhet.

Fokus på «Digital transformasjon» har stått sentralt siden 2018. Det er gjennomført et betydelig strategiarbeid for å innarbeide dette i organisasjonen. Både i internt i samarbeidets organer, og sammen med våre medlemskommuner. Vi har valgt oss fokusområder som er særlig viktig i dette arbeidet.

Vår strategiplan for digital transformasjon ble revidert i 2021. Se eget kapitel i årsmeldingen som omhandler dette. Ny plan for digital transformasjon, 2022 - 2025 er vedtatt.

Digital transformasjon har påvirket satsingsområdene og prosjektene i 2021. Digitalt førstevalg er en realitet for de fleste som ønsker det. De fleste løsningene vår tar i mot og sender elektroniske henvendelser inn & ut av fagsystemene. 

«Skyløftet» er godt i gang. (Skyløftet = Flytt vår løsninger fra lokalt datarom til skyløsninger). Det gir oss mer mobile og skalerbare løsninger. Men gir oss nye sikkerhet og personvernutfordringer. Vi har derfor innført to-faktor pålogging. Det er ikke nok med brukernavn/passord. Du må bekrefte din identitet på mobiltelefonen.

Sluttføringen av prosjektet for nytt skybasert sak & arkiv system har hatt stor fokus i 2021. Anskaffelsen ble gjort i 2019. Men sanering av det gamle systemet, ePhorte, har medført mye arbeid knyttet til avlevering til IKA Møre og Romsdal, samt konvertering til historisk arkiv i sak & arkiv løsningen (eArkiv360).

Innføring av skybasert ERP & HRM er gjennomført i 2021. Visma Enterprise løsningen flyttes fra eget datarom til sky. 

Arbeidet knyttet til den store felles helseløsningen i Midt-Norge, Helseplattformen, opptar oss. IKT Orkidé bistår medlemskommunene i dette arbeidet. Kristiansund og Rindal kommune har utløst opsjon om oppstart i 2023. Resten av kommunene gjør en vurdering av dette i 2022, men mulig oppstart i 2024.

IKT Orkidé sin organisasjon

Vi har fire faggrupper med deltagelse fra kommunalsjef.

Styret i IKT Orkidé er sammensatt av 10 medlemmer ( 9 fra medlems kommunene samt tillitsvalgt), 5 kvinner og 5 menn. Av de 5 fast tilsatte er det ved slutten av 2021 1 kvinne og 4 menn. Samarbeidet har en lønns- og tilsettingspolitikk som ikke er diskriminerende.

Samarbeidet har en egenkapital pr 31.12.21 på kr. 12.086.000,- knyttet til bundne fond.

Daglig leder er Steinar Holm. Økonomien i samarbeidet blir vurdert som god og det er godt grunnlag for videre drift.

Sykefraværet var på 5,3 % i 2021. 4,6 % av sykefraværet er sykemeldinger og 0,7 % er egenmeldt.

Arbeidsmiljø - ansatte

Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Selskapets ansatte/engasjerte har relevant erfaring og utdannelse for det arbeid de er satt til å utføre. Flere ansatte har deltatt på diverse kurs og seminarer for å øke kompetansen og for å kunne gi en bedre service for våre kunder. Det er etablerte rutiner for varsling og melding av avvik. Ingen saker er meldt.

Miljø

Selskapets virksomhet medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Tvert i mot er det lagt vekt på ”grønne løsninger” som gir minst mulig bruk av papir og strømforbruk.

 

Kristiansund 07.03.2022

 

Arne Ingebrigtsen                                                                              Steinar Holm

Styrets leder                                                                                      Daglig Leder