Trender og utviklingstrekk, nasjonale føringer

Digital agenda for Norge (Meld. St. 27 (2015–2016)) ble lagt fram i april 2016. I meldingen konkluderes det med at Norge har hatt en god utvikling for digitale offentlige tjenester og er et av de mest digitalt modne landene i verden.
Samtidig viser undersøkelser at tjenestene kan bli mer brukervennlige..

I Digital agenda for Norge er det satt opp fem hovedprioriteringer for den nasjonale IKT-politikken, og disse er også svært aktuelle for kommunal sektor. KS’ digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner 2017–2020 speiler disse hovedprinsippene:

  • Brukerne i sentrum
  • IKT er vesentlig for innovasjon og produktivitet
  • Styrket digital kompetanse og deltakelse
  • Effektiv digitalisering av offentlig sektor
  • Godt personvern og god informasjonssikkerhet

KS sin digitaliseringsstrategi har følgende visjon: Gode og tilgjengelige digitale tjenester styrker dialogen med innbyggere og næringsliv og gir gode lokalsamfunn.

 

Skytjenester

KMD utarbeidet i 2016 en «Nasjonal strategi for bruk av skytjenester». Det er ønske om at man hat større fokus på bruk av skytjenester innenfor det offentlige. Det er også signal på at lover og regler vil bli tilpasset en slik virkelighet.

 

KDG

Kristiansund kommune har utarbeidet KDG (Kommunal Digital Gestalt) med mange spennende og framtidsrettede løsninger for å forenkle og forbedre IKT løsningene til fordel for både ansatte og innbyggere.

 

Personvern

EU-parlamentet har nå vedtatt personvernforordningen (General Data Protection Regulation – GDPR på engelsk). Det betyr at alle EU-land får ny og enhetlig personvernlovgivning som trer i kraft 25. mai 2018. Norge som EØS-medlem må forholde seg til denne. Datatilsynet er i gang med et tverrfaglig prosjekt for å sikre en smidig overgang fra vårt eksisterende lovverk til ny lov i 2018.

 

Trender

IT levert som tjenester (skytjenester) har vært en megatrend over mange år. Stadig flere IT løsninger leveres kun som tjenester.

Tilgang til IT løsninger via frittstående apper. istedenfor store komplekse systemer. Om det er godkjenning av reiseregning eller innsending av sykemelding kommer det nå forenklede løsninger rettet mot brukere og ansatte. Løsningene skal være selvforklarende uten behov for opplæring.

Vi blir stadig utfordret med sikkerhetstrusler. Alt fra guttestreker til alvorlig kriminalitet kan sette viktige samfunnsoppgaver ut funksjon. Fokus på informasjonssikkerhet og nettvett er like viktig som gode tekniske beskyttelsesmekanismer.