Sentrale føringer

Én digital offentlig sektor: Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025

Det er første gang at regjeringen og KS har gått sammen om en strategi for digitalisering av offentlig sektor. Målet er å få brukerne til å oppleve én digital offentlig sektor.

Digitalisering av offentlig sektor skal gi en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor gjennom bedre tjenester, mer effektiv ressursbruk i offentlige virksomheter og legge til rette for produktivitetsøkning i samfunnet. Hensikten med strategien er å understøtte digital transformasjon i hver enkelt virksomhet, og i offentlig sektor som helhet.

Digitaliseringsstrategien er en oppfølging av Stortingsmeldingen Digital agenda (2015-2016). Strategien definerer felles mål og innsatsområder for digitaliseringsarbeidet frem mot 2025.

Én digital offentlig sektor - regjeringen.no

 

Den digitale borger (Kantar undersøkelsen fra 2019)

Rapporten illustrerer at mange ønsker en kontakt med det offentlige som er rask, effektiv og friksjonsfri.  Utfordringer i bruk av digitale tjenester bunner ofte i mangel på forståelse om forvaltning og regelverk, mer enn mangel på digital kompetanse.

Studien fremhever også behovet for å legge til rette for helhet og sømløshet i tilbudet av digitale tjenester for den enkelte innbygger. Generelt vurderer brukere offentlige digitale tjenester som en ressurs – de er tidsbesparende, øker tilgjengeligheten og er miljøvennlige.

Den digitale borger - regjeringen.no

 

Økt samarbeid om bærekraft og innovasjon i offentlig sektor

For å kunne møte utfordringene offentlig sektor står overfor, er det nødvendig å tenke nytt. Nå skal regjeringen og KS styrke samarbeidet om bærekraftsmålene og innovasjon i offentlig sektor.

Dette påvirker også strategi for digital transformasjon.

Økt samarbeid om bærekraft og innovasjon i offentlig sektor - regjeringen.no

 

Vår felles digitale grunnmur — Mobil-, bredbånds- og internettjenester

Digitaliseringen preger samfunnsutviklingen i stadig større grad, og utviklingen skjer raskt. Avhengigheten av mobil-, bredbånds- og internettjenester øker i alle samfunnssektorer.

I denne meldingen presenteres regjeringens politikk på området for elektronisk kommunikasjon for de kommende årene.

Det er en prioritert oppgave for regjeringen å bidra til at alle innbyggere og virksomheter skal ha tilbud om gode, sikre og robuste nett og tjenester, for å legge til rette for forenkling, effektivisering, innovasjon og verdiskapning.

Meld. St. 28 (2020–2021) - regjeringen.no

 

Felles prosjekter og Digifin-ordningen

Her finner du oversikt prosjekter som vurderes eller som har fått støtte

Prosjekter i Digifin-ordningen - KS

 

Personvern

EU-parlamentet har nå vedtatt personvernforordningen (EU data protection rules (europa.eu) – GDPR på engelsk). Det betyr at alle EU-land får ny og enhetlig personvernlovgivning som trer i kraft 25. mai 2018. Norge som EØS-medlem må forholde seg til denne. Datatilsynet er i gang med et tverrfaglig prosjekt for å sikre en smidig overgang fra vårt eksisterende lovverk til ny lov i 2018.

 

Regjeringens digitaliseringsrundskriv

Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger om digitalisering i offentlig sektor. Rundskrivet gjelder for departementene, statens ordinære forvaltningsorganer, forvaltningsorganer med særskilte fullmakter og forvaltningsbedrifter.

Digitaliseringsrundskrivet - regjeringen.no