Gevinstrealisering

Gevinster er nyttevirkninger, fordeler eller positive effekter som forventes oppnådd ved et prosjekt eller tiltak. Gevinster er ønskede og planlagte, og helst forhandsdefinerte. Gevinster kan også oppstå som ikke-planlagte virkninger underveis og i etterkant av prosjekter.

Gevinstrealisering er aktiviteter som skal lede til at de ønskede og planlagte gevinstene blir realisert.

Gevinstrealisering fremmer effektiv ressursbruk. Prosjekter som gir gevinster kan føre til at spart tid eller penger kan utnyttes andre steder i kommunen til glede for innbyggerne. Gevinstrealisering gir også økt fokus på kvalitative gevinster som kommer kommunen og innbyggerne til gode.

 

Delmål

 • Vi skal definere gevinster knyttet til et prosjekt før vi starter 
  Gevinster kan være både økonomiske og kvalitative. Kartlegge økonomiske og kvalitative måltall før oppstart (med dagens løsning, nullpunktet). 
   
 • Vi skal evaluere hvilke gevinster som ble realisert i prosjektet (i etterkant) 
  Disse skal måles opp i mot målene vi satte på forhånd. Bruk gjerne spørreundersøkelser for evaluering etter at prosjektet er gjennomført. 
   
 • Vi skal undersøke muligheten for fellesprosjekt før kommunene kjører egne prosjekt 
  Erfaringene viser at fellesprosjekter gir størst gevinst.
   
 • Malverk, metodikk for rapportering av oppnådde gevinster, gjerne som månedlig rapportering i kommunene, kanskje via Stratsys/Framsikt eller annet verktøy.
   
 • Jobbe systematisk for å finne tidstyver. Frigjøre tid.