Årsmelding 2022

6 Regnskap og driftsresultat

Regnskapet for IKT Orkidé er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Regnskapet ligger som en del av Sunndal kommunes regnskap.

Pensjonsfond og driftsfond ble slått sammen i 2022

 

Saldo 31.12.21

        2022      

Saldo 31.12.22        

Drift

5.156 137

5.293

Prosjekt/investering

6.282

-  1.107

5.176

Pensjonsfond

648

-648

 

 

12.086

-1.618

10.469

Alle tall i hele1000

Overskuddet på prosjekter er prosjekter som ikke er ferdigstilt. 

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen en fyllestgjørende informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet. Det har heller ikke inntrådt forhold etter årsskiftet som har betydning for bedømmelsen av årsregnskapet for 2022.

Den økonomiske driftsituasjonen for IKT Orkidé er sunn.

I regnskapsoversikten for driftsregnskapet for 2022, kommer det fram noen avvik mellom regnskap og budsjett. Hovedårsaken til dette skyldes at ikke alle elementer i regnskapet er med i budsjettet, og at det skjer endringer i løpet av året, som det ikke blir foretatt budsjettjusteringer mot.