Årsmelding 2022

4 Styreleders kommentar

Det har vært viktig for styret og administrasjonen i IKT Orkidé å opprettholde strategier, handlekraft og systemer mens transformasjonasjonen over til et nytt vertskommunesamarbeid har funnet sted. Dette har vi lykkes med. Styret har i 2022 jobbet godt med å sette opp forsvarlige strukturer på styringsnivå slik at vi i fremtiden fortsatt vil kunne ivareta samtlige kommune i samarbeidet på Nordmøre. Det tidligere styret er blitt et rådgivende organ (RO), men vil fungere omtrent som det tidligere styret.

Etter flere vellykkede utrullinger, selv om også de har hatt sine snublesteiner, er vi nå godt rustet til fremtiden. Arkivering, saksbehandling, byggesak og vårt ERP-system er nå skybaserte og jobben ligger i å utnytte de muligheter nye og moderne systemer gir. Ikke minst hvordan de spiller godt sammen.

IKT Orkidé sin ledelse og medarbeidere har klart å holde tempoet oppe, stått i lange prosesser og levert godt i forhold til de krav medlemskommunene har. Tusen takk for innsatsen. Engasjementet har overgått styrets forventninger og gitt oss en ny dimensjon i forhold til vår felles innkjøpskraft. IKT Orkidé leder nå en felles anskaffelse for alle kommunene i hele fylket. At vi naturlig blir utpekt av de andre gjør meg stolt. Da har vi gjort mye riktig.

Ledelsen har fortsatt det gode samarbeidet med IKT enheten i Kristiansund, som i dag har driftsansvaret for flere av samarbeidets tjenester, og vi ser et stort potensialt i dette samarbeidet i tiden som ligger foran oss. At søkelys på drift er flyttet til sidespeilet vil hjelpe å spisse organisasjonens fokus på å gi våre kommunalt ansatte stadig bedre verktøy og å fasilitere fremdriften i våre tjenesteområder.

Tilbakemeldingen fra medlemskommunene er at våre faggrupper fungerer veldig godt og er i et godt samspill med fylkets digitaliseringsinitiativ. Omorganiseringen av strukturen i våre faggrupper kan etter første års fulle drift ansees som vellykket. Selvfølgelig er det fortsatt noen grupper og underliggende fagnettverk som har et fortsatt potensial.

Vi har langt på vei lykkes med å få profesjonalisert våre nye arbeidsflater slik at våre ansatte i praksis blir mobile arbeidere uten en nødvendig knytning til verken kontor eller fastskrudd infrastruktur. Pandemien har gitt oss en ekstra dytt i den retningen, men jeg er ikke kjent med noen begrensninger fra IKT Orkidé sin side som har holdt våre medlemskommuner tilbake. En slik felles og moderne infrastruktur vil gi oss fleksibilitet til mer effektiv samhandling, både mellom kolleger og med kommunenes kunder; innbyggerne.

I året som gikk, og årene som kommer vil det være viktig å foredle kommunenes data slik at vi kan få enda mer kunnskap og presise tjenester ut av de enorme informasjonsmengdene vi nå besitter. Det er vi som må skape verdi i denne informasjonen.

Takk for et meget godt 2022.

Arne Ingebrigtsen

Styreleder, IKT Orkidé