Årsmelding 2022

3 Styrets beretning

Hva er IKT Orkidé

IKT Orkidé er et IKT-samarbeid som har eksistert siden 1997, og består av samtlige kommuner på Nordmøre, samt Rindal kommune i Trøndelag. IKT Orkidé er et formalisert interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27 (etter gammel kommunelov). 

Styret vedtok en ny organisering etter ny kommunelovs § 20-2, administrativ vertskommune, gjeldene fra 01.01.2023, med Kristiansund kommune som vertskommune. Medlemskommunene har godkjent omorganiseringen og ny samarbeidsavtale.

Selskapets formål

Visjon for samarbeidet:
IKT Orkide skal være en pådriver for bærekraftig samfunnsutvikling i våre kommuner.

Fokusområder 2022

Med krigen i Ukraina har cyber-sikkerhet blitt svært sentralt. Angrep på kommuner har vist at vi er utsatt for alvorlige trusler. Det har medført mer fokus på dette, samt tiltak for å øke vår sikkerhet.

Vi ser at nye arbeidsmåter som kom som en følge av pandemien har fått varige følger. Hjemmekontor og videomøter har blitt en del av arbeidshverdagen. Mange lengre møter (avdelingsmøter og lignende) har blitt erstattet med korte teams møter. Mulighet til hjemmekontor gir en langt større fleksibilitet i arbeidshverdagen. Det ser vi blant annet på sykefraværet. Er man småsyk eller har syke barn kan man delta på viktige møter via hjemmekontor.

Fokus på «Digital transformasjon» har stått sentralt siden 2018. Det er gjennomført et betydelig strategiarbeid for å innarbeide dette i organisasjonen. Både i internt i samarbeidets organer, og sammen med våre medlemskommuner. Vi har valgt oss fokusområder som er særlig viktig i dette arbeidet. Kommunale ledere har deltatt på "Kompetanseløftet" som er gjennomført i regi av Digi Møre og Romsdal.

Vår strategiplan for digital transformasjon ble revidert i 2021. Se eget kapitel i årsmeldingen som omhandler dette. Plan for digital transformasjon, 2022 - 2025 er vedtatt.

Digital transformasjon har påvirket satsingsområdene og prosjektene i 2022. Digitalt førstevalg er en realitet for de fleste som ønsker det. De fleste løsningene vår tar i mot og sender elektroniske henvendelser inn & ut av fagsystemene. Blant annet fikk vi på plass en ny løsning for innbyggerdialog knyttet til helsestasjonene (digihelsestasjon).

«Skyløftet» er godt i gang. (Skyløftet = Flytt vår løsninger fra lokalt datarom til sky). Det gir oss mer mobile og skalerbare løsninger. Men gir oss nye sikkerhet og personvernutfordringer. Vi har derfor innført to-faktor pålogging. Det er ikke nok med brukernavn/passord. Du må bekrefte din identitet på mobiltelefonen.

Oppstart av ny anbudskonkurranse knyttet til LØP (Lønn, økonomi og personal system) har hatt stor fokus i 2022. Selve anskaffelsen skal skje i 2023.  I tillegg til våre 9 medlemskommuner så har vi med oss 11 andre kommuner på opsjon.

Arbeidet knyttet til den store felles helseløsningen i Midt-Norge, Helseplattformen, opptar oss. IKT Orkidé bistår medlemskommunene i dette arbeidet. Kristiansund og Rindal kommune har signert tjenesteavtalen, noe som medfører oppstart i 2023. Resten av kommunene har utløst opsjon med mulig oppstart i 2024.

 

IKT Orkidé sin organisasjon

Vi har fire faggrupper med deltagelse fra kommunalsjef.

Styret i IKT Orkidé er sammensatt av 10 medlemmer ( 9 fra medlems kommunene samt tillitsvalgt), 5 kvinner og 5 menn. Av de 5 fast tilsatte er det ved slutten av 2022 1 kvinne og 4 menn. Samarbeidet har en lønns- og tilsettingspolitikk som ikke er diskriminerende.

Samarbeidet har en egenkapital pr 31.12.22 på kr. 10.469.000,- knyttet til bundne fond. 

Daglig leder er Steinar Holm. Økonomien i samarbeidet blir vurdert som god og det er godt grunnlag for videre drift.

Sykefraværet var på 1,5 % i 2022.

Arbeidsmiljø - ansatte

Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Selskapets ansatte/engasjerte har relevant erfaring og utdannelse for det arbeid de er satt til å utføre. Flere ansatte har deltatt på diverse kurs og seminarer for å øke kompetansen og for å kunne gi en bedre service for våre kunder. Det er etablerte rutiner for varsling og melding av avvik. Ingen saker er meldt.

 

Miljø

Selskapets virksomhet medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Tvert i mot er det lagt vekt på ”grønne løsninger” som gir minst mulig bruk av papir og strømforbruk.

 

Kristiansund 01.03.2023

 

Arne Ingebrigtsen                                                                              Steinar Holm

Styrets leder                                                                                      Daglig Leder