Årsmelding 2023

3 Rådgivende organ sin beretning

Hva er IKT Orkidé

IKT Orkidé er et IKT-samarbeid som har eksistert siden 1997, og består av samtlige kommuner på Nordmøre, samt Rindal kommune i Trøndelag. IKT Orkidé er et formalisert interkommunalt samarbeid etter kommunelovs § 20-2, administrativ vertskommune, med Kristiansund kommune som vertskommune. 

Rådgivende organ er nå betegnelsen for IKT Orkidé sitt øverste organ.

Selskapets formål

Visjon for samarbeidet:
IKT Orkide skal være en pådriver for bærekraftig samfunnsutvikling i våre kommuner.

Fokusområder 2023

IKT Orkidé endret sin organisering fra 01.01.2023. Endringen har vært gjennomført uten vesentlige utfordringer og på en måte som i liten grad har påvirket samarbeides arbeid med digitalisering. 

Skal vi nevne et fokusområde fra 2023, så må det være fokuset på KI - Kunstig Intelligens. KI møter vi som en del av fagsystemene, som verktøy for saksbehandling, som verktøy ved tekst utforming, og ellers på alle kanter rundt oss. KI utfordrer oss i forhold til skole og eksamen, og utfordrer våre etiske regler. 

Hjemmekontor og videomøter har blitt en del av arbeidshverdagen. Mange lengre møter blir erstattet med korte teams møter. Mulighet til hjemmekontor gir en langt større fleksibilitet i arbeidshverdagen. Det ser vi blant annet på sykefraværet. Er man småsyk eller har syke barn kan man delta på viktige møter via hjemmekontor.

Fokus på «Digital transformasjon» har stått sentralt siden 2018. Det er gjennomført et betydelig strategiarbeid for å innarbeide dette i organisasjonen. Både internt i samarbeidets organer, og sammen med våre medlemskommuner. Vi har valgt oss fokusområder som er særlig viktig i dette arbeidet. 

Vår strategiplan for digital transformasjon ble revidert i 2021. Se eget kapitel i årsmeldingen som omhandler dette. Plan for digital transformasjon, 2022 - 2025 er vedtatt.

Digital transformasjon har påvirket satsingsområdene og prosjektene i 2023. Digitalt førstevalg er en realitet for de fleste som ønsker det. De fleste løsningene vår tar i mot og sender elektroniske henvendelser inn & ut av fagsystemene. 

LØP prosjektet (Lønn, økonomi og personal system) har hatt stor fokus i 2023. Valg av leverandør, Visma ble gjort helt på slutten av året. I tillegg til våre 9 medlemskommuner så har vi 12 andre kommuner på opsjon. Våre medlemskommuner er svært tilfreds med prosjektet, og vi høster lovord fra kommunene som deltok på opsjon.

Arbeidet knyttet til den store felles helse-løsningen i Midt-Norge, Helseplattformen, opptar oss. IKT Orkidé bistår medlemskommunene i dette arbeidet. Kristiansund og Rindal kommune hadde vellykket oppstart i november. Fire av våre medlemskommuner signerte tjenesteavtalen med avtale om oppstart høsten 2024, mens tre kommuner valgte å utsette en eventuell signering. Noe som medfører at utfasing av gamle systemer utsettes.

Fokus på samarbeid i fylket

Digi Møre og Romsdal er et samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen. Samarbeider funger som en paraply over fylkets fire IKT samarbeid.  Vi ser at stadig flere av våre prosjekter løftes opp til prosjekter som omfatter hele fylket.

IKT Orkidé sin organisasjon

Vi har fire faggrupper med deltagelse fra kommunalsjefer.

Rådgivende organ i IKT Orkidé er sammensatt av 10 medlemmer ( 9 fra medlems kommunene samt tillitsvalgt), 3 kvinner og 7 menn. Av de 8 fast tilsatte er det ved slutten av 2023 4 kvinner og 4 menn. Samarbeidet har en lønns- og tilsettingspolitikk som ikke er diskriminerende.

Samarbeidet har en egenkapital pr 31.12.23 på kr. 7.517.608,- knyttet til bundne fond. 

Daglig leder er Steinar Holm. Økonomien i samarbeidet blir vurdert som god og det er godt grunnlag for videre drift.

Sykefraværet var på 0,92 % i 2023

Arbeidsmiljø - ansatte

Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Selskapets ansatte/engasjerte har relevant erfaring og utdannelse for det arbeid de er satt til å utføre. Flere ansatte har deltatt på diverse kurs og seminarer for å øke kompetansen og for å kunne gi en bedre service for våre kunder. Det er etablerte rutiner for varsling og melding av avvik. Ingen saker er meldt.

 

Miljø

Selskapets virksomhet medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Tvert i mot er det lagt vekt på ”grønne løsninger” som gir minst mulig bruk av papir og strømforbruk.

 

Kristiansund 01.04.2024

 

Arne Ingebrigtsen                                                                              Steinar Holm

Leder av rådgivende organ                                                                Daglig Leder