Årsmelding 2023

6 Regnskap og driftsresultat

Regnskapet for IKT Orkidé er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Regnskapet ligger som en del av Kristiansund kommunes regnskap.

I forbindelse med virksomhets overføringen fra Sunndal kommune til Kristiansund kommune ble det i 2023 stilt et krav på engangspremie på nesten kr 1.8 mill. 

 Saldo 31.12.22        2023     Saldo 31.12.23       
Fond

10.469

-2.951

7.518

Alle tall i hele 1000

Reduksjonen av fondsmidler et planlagt, og skyldes hovedsakelig to forhold:

Engangspremie til Sunndal kommune ved virksomhets overføring, ca. 1.8 mill kr. og tilbakeføring til kommunene, ca. 1.8 mill.kr

Etter rådgivende organ sin oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen en fyllestgjørende informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet. Det har heller ikke inntrådt forhold etter årsskiftet som har betydning for bedømmelsen av årsregnskapet for 2023.

Den økonomiske driftsituasjonen for IKT Orkidé er sunn.

I regnskaps oversikten for driftsregnskapet for 2023, kommer det fram noen avvik mellom regnskap og budsjett. Hovedårsaken til dette skyldes at ikke alle elementer i regnskapet er med i budsjettet, og at det skjer endringer i løpet av året, som det ikke blir foretatt budsjettjusteringer mot.